Verlenging wapenverloven gestart

Verlenging wapenverloven gestart

De politie is weer begonnen met de jaarlijks terugkerende verlenging van de wapenverloven. Aanvankelijk bestond over een aantal zaken verwarring zoals wel of geen pasfoto op de Erkenning Wet explosieven civiel gebruik (Wecg) en de looptijd (geldigheid) van het verlof. Uit contacten met de politie en uit brieven die verlofhouders recent van de politie hebben ontvangen is intussen hierover wel wat meer duidelijkheid verkregen.

Erkenning Weg

– Er wordt geen pasfoto verplicht gesteld voor een erkenning Wecg specifiek bedoeld voor herladers

– Aangekochte explosieven (kruit) dienen te worden geregistreerd en de bewaartermijn van de aankoopbewijzen is gewijzigd in 10 jaar in plaats van 3 jaar

Geldigheid wapenverlof 1 jaar

In artikel 28, lid 4 van de Wet Wapens en Munitie (WWM) is opgenomen dat een verlof een geldigheid heeft van ten hoogste een jaar. Het staat de Korpschef dus vrij om bij motiverende redenen deze geldigheid korter te laten duren dan 1 jaar.

Zoals bekend vindt sinds 2013 een reorganisatie plaats binnen de Nederlandse Politie. In verband met de samenvoeging van de Politieregio’s Brabant-Noord en Brabant Zuid-Oost naar de nieuwe Politie Eenheid Oost-Brabant, zal om administratieve redenen en vooral de grote hoeveelheden verlofhouders, bij een aantal van die verlofhouders een wijziging plaatsvinden van de einddatum van hun wapenverlof.

Uit brieven die een aantal verlofhouders intussen van de politie heeft ontvangen blijkt dat bijvoorbeeld voor verlofhouders in de gemeente Helmond de einddatum van het verlof is gewijzigd in 31 augustus (was 30 september). Bij verlofhouders in andere gemeenten blijkt dat de einddatum van bijvoorbeeld 30 september ongewijzigd is gebleven.

Aangenomen wordt dat alle verlofhouders van de politie een brief zullen ontvangen of wellicht al hebben ontvangen met daarin o.a. vermeld de al dan niet gewijzigde einddatum van hun verlof.

Kosten verlenging wapenverlof in 2016

– Kosten verlenging privéverlof: € 30,00.

– Kosten verlengen privéverlof met gelijktijdige verlenging van verenigingsverlof: € 30,00 (privéverlof) + € 15,00 (verenigingsverlof) is totaal € 45,00.

– De betaling van de leges dient ter plaatse te worden voldaan met een pinbetaling.

Bij verlenging wapenverlof over te leggen bescheiden

– Originele wapenverlof inclusief originele bijlage; indien verlof niet meer verlengd kan worden (zie achterzijde verlof) een recente kleurenpasfoto meebrengen.

– Origineel bewijs van lidmaatschap van een gecertificeerde Nederlandse schietvereniging; op KNSA-licentiepas staat naam vereniging + verenigingsnummer. Men kan alleen lid worden van de KNSA als men lid is van een gecertificeerde schietvereniging.

– Een volledig ingevuld en ondertekend C5 inlichtingenformulier; tweezijdig bedrukt of als losse pagina’s aangeleverd is niet relevant. Het formulier C5 is o.a. te downloaden via de verenigingssite www.hsvdehelm.nl rubriek Leden > Downloads (eerst inloggen), via de KNSA-site www.knsa.nl rubriek Downloadcenter en ook via www.politie.nl

– Schietregister / schietboekje met minimaal 18 schietbeurten, gemaakt in de afgelopen 12 maanden.

– Eventueel Europese vuurwapenpas; indien deze pas niet meer verlengd kan worden een recente kleurenfoto meebrengen.

Tenslotte het dringende advies: MAAK TIJDIG EEN AFSPRAAK MET DE POLITIE!

Nieuwe CWM 2016

Nieuwe CWM 2016

 Het bestuur heeft eerder al via de verenigingssite en de Nieuwsbrief van 24 juli 2016 bekend gemaakt dat een nieuwe CWM in werking is getreden.

Voor een overzicht van de meest belangrijke wijzigingen wordt verwezen naar de bekendmaking hierover in de Nieuwsrubriek van de KNSA, www.knsa.nl Via het betreffende artikel van de KNSA kun je ook ‘doorklikken’ naar de nieuwe CWM 2016.

Het bestuur wil hier enkele belangrijke wijzigingen niet onvermeld laten.

Verplichte deelname IOC.

De deelname aan de onderlinge competitie voor verlofhouders is nu in de nieuwe circulaire vastgelegd (deelname verplicht – ten minste 5 wedstrijden per jaar – deelname telt mee als schietbeurt). Een en ander is in lijn met het Programma Basiscertificering van de KNSA; de IOC van H.S.V. “De Helm” is dienovereenkomstig opgezet. 

Beginnende sportschutters.

Voor de sportschutter die voor de 1e maal een vuurwapenverlof aanvraagt zijn er thans in de nieuwe circulaire 2 mogelijkheden opgenomen. Deze 2 mogelijkheden op het volgende neer: 

1) Bij 1e aanvraag verlof en niet langer dan 2 jaar lid komt men in aanmerking voor een verlof voor één vuurwapen, niet zijnde een semi-automatisch geweer, welke geschikt is voor de Olympische disciplines, zoals door de KNSA gereglementeerd. Dit betreft dus uitsluitend een klein kaliber wapen. Gedurende het eerste verlofjaar geldt het verlof voor niet meer dan één vuurwapen.

2) Bij 1e aanvraag verlof en langer dan 2 jaar lid komt men in aanmerking voor een verlof voor één klein of voor één groot kaliber wapen, niet zijnde een semi-automatisch geweer, welke geschikt is voor de Olympische disciplines, de disciplines van de International Sport Shooting Federation (ISSF) en de disciplines van de Muzzle Loaders Associations International Committee (MLAIC), zoals gereglementeerd door de KNSA.

Deze regel is nieuw. De verruiming betreft hier het kaliber maar niet het aantal wapens.

Vrij vertaald: het verlof geldt dus ook voor een pistool met een maximum kaliber van 9 mm, of voor een groot kaliber geweer, niet zijnde semi-automatisch, of voor een historisch wapen. 

Daarmee vervalt dus de verplichting dat eerst een klein kaliber wapen op verlof moet worden verkregen. Voor alle duidelijkheid: het blijft natuurlijk toegestaan om na één jaar lidmaatschap een klein kaliber wapen aan te schaffen. 

Gebruik van verenigingswapens binnen de vereniging en van privéwapens.

Het gebruik van verenigingswapens en van privéwapens door introducés, aspiranten en schutters in hun 1e jaar lidmaatschap is in de nieuwe circulaire verruimd in die zin dat zij weer gebruik mogen maken van vuurwapens die zijn toegelaten in de disciplines van de ISSF en de disciplines van de MLAIC, zoals gereglementeerd door de KNSA.

Dat betekent concreet dat genoemde schutters ook gebruik mogen maken van grootkaliber pistolen (maximaal 9 mm), grootkaliber enkelschots-geweren (niet zijnde semi-automatische geweren) en wapens die passen in de disciplines Historische Wapens.

De verruiming is ook van toepassing op het incidenteel gebruik van privéwapens.