Raadpleeg de baancommandantenlijsten!

Raadpleeg de baancommandantenlijsten!

Helaas komt het de laatste tijd weer regelmatig voor dat baancommandanten die al geruime tijd voor het toezicht op de baan zijn ingedeeld en in een aantal gevallen zelfs er aan worden herinnerd, toch niet zijn verschenen en ook niet voor vervanging hebben gezorgd. Het is duidelijk dat andere schutters hierdoor worden benadeeld. Daarom zijn onderstaand de voornaamste regels nog eens opgenomen.

Het bij toerbeurt uitoefenen van toezicht op de schietactiviteiten door de leden is een in het Huishoudelijk Reglement opgenomen verplichting voor alle schutters met uitzondering van aspiranten en leden vanaf het jaar waarin zij 70 jaar worden. De baancommandantenlijst wordt namens het bestuur door de commissarissen van de wapengroepen opgesteld.

Iedereen dient zich te houden aan de voor hem/haar van toepassing zijnde datum waarop het toezicht uitgevoerd moet worden en als iemand verhinderd blijkt te zijn is hij/zij zelf verantwoordelijk voor een vervanging (ruiling met een ander). Uitzonderingen zijn ter beoordeling aan de commissaris van de betreffende wapengroep.

Als sprake is van zwaarwegende bezwaren dan wel van nadrukkelijke overmacht is dit ter beoordeling aan het bestuur.

Bij verzuim zonder geldige reden en zonder dat een vervanger is geregeld, is het bestuur gerechtigd om sancties op te leggen.

De baancommandantenlijsten 2019 staan op de verenigingssite ( wel eerst inloggen, dan onder leden->baancommandant ) en zijn ook opgehangen op het publicatiebord in de kantine.

Kijk hier nog eens naar en als je dit jaar nog bent ingedeeld, noteer dan de datum in je agenda als je dat nog niet hebt gedaan. Kijk dan meteen ook even naar wie jou zou kunnen vervangen indien nodig. Dat hoeft niet perse iemand op de lijst te zijn maar je zou dat ook tevoren al kunnen afspreken met een collega-schutter die je goed kent, bijvoorbeeld dat in voorkomende gevallen jullie elkaar vervangen.

Nieuw aanvraagformulier wapenverlof WM3

Nieuw aanvraagformulier wapenverlof WM3

Op 25 juli jl. heeft ons bestuur een KNSA-bericht over een wijziging van de Wet wapens en munitie (Wwm) in verband met de implementatie van een EU-richtlijn, naar alle leden doorgestuurd. Het bericht staat ook op de verenigingssite (archief juli) en is uiteraard ook terug te vinden op de site van de KNSA.

Eén van de belangrijkste gevolgen van genoemde wetswijziging is dat het bezit van vuurwapens die vallen onder de nieuwe categorie A6 of A7 van de richtlijn, verboden is. Voor een uitgebreide toelichting op deze wapens wordt verwezen naar het eerder toegezonden mailbericht van 25 juli.

Voor de Nederlandse schietsport wordt daarop een uitzondering gemaakt wanneer er een erkende tak van schietsport wordt beoefend waarvoor deze wapens nodig zijn. Deze takken van schietsport zijn allemaal in genoemde mailbericht van 25 juli opgenomen.

Nieuw formulier WM3

Mede als gevolg van genoemde wetswijziging heeft de politie het aanvraagformulier wapenverlof WM3 aangepast en inmiddels ook al in gebruik genomen. Klik hier (klik) voor het nieuwe formulier WM3

Bij deze wordt iedereen vriendelijk doch dringend verzocht om per direct het nieuwe formulier te gaan gebruiken. In verband met alle wijzigingen zal een ‘oud’ formulier WM3 niet meer in behandeling kunnen worden genomen.

Nieuwe jaarplanning versie 1 augustus 2019

Nieuwe jaarplanning versie 1 augustus 2019

vanwege deze planning van wedstrijden of door andere omstandigheden, zoals feestdagen en vakanties, vallen een aantal trainingsmomenten uit (zie Jaarplanning). Mits passend in de planning, is het mogelijk om (op verzoek) extra schiettrainingen (op bv. de zondag) in te plannen. De commissaris van de betreffende wapengroep kan daartoe een verzoek doen bij het bestuur.

De jaarplanning staat in het besloten ledendeel, dus eerst inloggen!

Noteer de van belang zijnde data in je agenda, dan kom je niet voor niets naar de baan!

Contributie 2020

Contributie 2020

Inleiding
Tijdens de Algemene Vergadering van woensdag 17 april 2019 is aan de vergadering een toelichting op het ledenbeleid in relatie tot de contributie gegeven. In de praktijk blijkt dat de huidige regeling van “betalen contributie voor de start van het nieuwe jaar”, dus 1 januari, in de praktijk kan leiden tot knelpunten. Bijvoorbeeld omdat leden die willen stoppen laat (eind december/begin januari) hun lidmaatschap opzeggen, waardoor er vaak geen/weinig tijd meer is om mutaties bij de KNSA in te dienen. Dit kost de vereniging jaarlijks onnodig KNSA contributie. Lees “Contributie 2020” verder