Nieuwsbericht leden 22 mei 2022

Nieuwsbericht leden 22 mei 2022

ALGEMENE VERGADERING (AV) 7 JUNI 2022 VERPLAATST

Bij deze laat het bestuur weten dat door een samenloop van omstandigheden de AV van 7 juni zal worden verplaatst naar een nog nader te bepalen moment ná de zomervakantie. De nieuwe datum zal tijdig bekend worden gemaakt.

EINDRAPPORT VAN DESKUNDIGEN OVER E-SCREENER GEREED

Zoals bekend is in het najaar van 2019 de e-screener in werking getreden. Deze e-screener is een computergestuurde vragenlijst die nieuwe verlofaanvragers verplicht moeten doen voor het verkrijgen van een wapenverlof. Aanvankelijk gold deze verplichting ook voor bestaande verlofhouders maar vanwege veel bezwaren is de e-screener voor bestaande verlofhouders stopgezet.

Op verzoek van de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA) en van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) heeft de Rechtbank in Den Haag drie deskundigen aangewezen om de e-screener aan een onderzoek te onderwerpen.

Het eindrapport van de e-screener is inmiddels gereed en uit dat rapport blijkt volgens de KNSA zonneklaar dat de e-screener ondeugdelijk is. Voorts blijkt ook dat de wijze waarop dit instrument door de politie wordt ingezet niet juist is.

De KNSA en de KNJV zullen de Minister van Justitie en Veiligheid verzoeken om zo spoedig mogelijk met hen in gesprek te gaan en tot die tijd de inzet van de e-screener op te schorten.

Beide belangenorganisaties zullen er bij de Minister ook op aandringen om degenen die tot op heden vanwege de e-screener zijn benadeeld, te gaan compenseren.

Voor een meer uitvoerige toelichting op dit onderwerp en voor inzage in het volledige deskundigenrapport wordt verwezen naar de website van de KNSA, www.knsa.nl

IOC 2021-2022

Zoals bekend is het competitiejaar 2021-2022 op 1 november 2021 van start gegaan. Sindsdien zijn alweer bijna 7 maanden verstreken. Velen zijn reeds aan de competitie begonnen of hebben deze al afgerond.

Deelname aan deze competitie is verplicht voor alle verlofhouders. Dat geldt ook voor de leden die het voornemen hebben om binnen afzienbare tijd voor de eerste maal een verlof aan te vragen. Zij dienen in de 12 maanden, voorafgaande aan de datum van de aanvraag, naast het minimum aantal van 18 schietbeurten ook aan de interne competitie te hebben deelgenomen (minimaal 5 wedstrijden in één discipline). Zoals bekend wordt een competitiewedstrijd ook als een schietbeurt aangemerkt.

Bij deze het vriendelijke doch dringende verzoek aan alle verlofhouders om er voor te zorgen dat je de competitie, net als vóór de coronaperiode, tijdig vóór 31 oktober 2022 hebt afgerond.

ONTHEFFING DEELNAME IOC

Voor (gemotiveerde) aanvragen tot ontheffing van de verplichte deelname aan de IOC wordt verwezen naar het aanvraagformulier ontheffing IOC. In dit formulier is toegelicht wanneer je voor een ontheffing in aanmerking kunt komen. Dit formulier en ook de model verklaring van een andere vereniging dat je de competitie bij die vereniging hebt geschoten, kun je downloaden van de verenigingssite “Leden > Downloads > IOC gerelateerd”. Wel eerst inloggen.

Het aanvraagformulier ontheffing IOC kan worden ingediend bij het bestuur via het mailadres jz@hsvdehelm.nl

INVULLEN / ONDERTEKENEN WM3 FORMULIEREN

Zoals bekend heeft het bestuur het bestuurslid juridische zaken, Ben Jacobs, aangewezen voor de ondertekening van WM3 formulieren. Regel in voorkomend geval een afspraak met Ben, uitsluitend via mail: jz@hsvdehelm.nl

Laat het WM3 formulier vóór de afspraak met Ben eerst voor akkoord paraferen door de commissaris van de wapengroep waaronder het aan te schaffen wapen valt!

Geadviseerd wordt om zodra je het voornemen hebt om voor de eerste maal een wapen aan te schaffen of een wapen op een reeds bestaand verlof wilt laten bijschrijven, direct met Ben contact op te nemen. Hij stuurt je dan de juiste formulieren en neemt je ook mee in de verdere procedure.