Nieuwsbericht leden 19 september 2022

nieuwsbericht leden 19 september 2022

ALGEMENE VERGADERING 2022

Graag herinneren we je eraan dat de Algemene Vergadering van de vereniging zal plaatsvinden op dinsdag 1 november 2022.

CONTRIBUTIE 2023

Begin augustus hebben wij je opgeroepen de contributie voor 2023 te voldoen. Dank aan degenen die aan de oproep inmiddels gehoor hebben gegeven. Voor hen die dat nog niet hebben gedaan is het van belang te weten dat de deadline op eind oktober ligt.

Zoals eerder gemeld willen wij, mede gelet op de huidige situatie van hoge kosten en inflatie, de contributie voor 2023 vooralsnog op het huidige niveau houden. Dit betekent dat de contributie voor het vierde jaar op rij gelijk blijft. Vooralsnog, omdat we de kostenontwikkelingen van komende tijd nog onvoldoende kunnen overzien en daarom een slag om de arm moeten houden om indien nodig de Algemene Vergadering op een later moment te vragen een uitspraak te doen over de hoogte van de ledenbijdragen.

We vragen je bij deze om binnenkort je contributie voor 2023 over te maken. Deze bedraagt voor alle disciplines € 255 (gezinslid € 190) en voor alleen lucht/Field Target € 177 (gezinslid € 155) *. Ben je ook lid van een andere schietsportvereniging en ontvang je daar je KNSA licentiepas dan kun je € 42,50 op de hiervoor vermelde bedragen in mindering brengen.

* NB voor de contributiebedragen lucht/Field target is een wijzigingsvoorstel in de maak dat aan de Algemene Vergadering zal worden voorgelegd en nog van invloed kan zijn op de hoogte van de contributie voor 2023. Met de leden die het aangaat zal te zijner tijd contact worden opgenomen. Mochten zij inmiddels teveel dan wel te weinig aan contributie hebben betaald dan wordt dat uiteraard verrekend.

Bij vragen: penningmeester@hsvdehelm.nl

Betaalgegevens: NL55RABO 0137935102, t.n.v. penningmeester H.S.V. “De Helm”, o.v.v. lidnummer.

IOC 2021-2022

Het competitiejaar 2021 – 2022 loopt alweer naar het einde. Er zijn nog plm. 6 weken te gaan. Het overgrote deel deel van de leden heeft inmiddels al voldaan of bijna voldaan aan de verplichte deelname aan deze interne competitie met ten minste vijf (5) wedstrijden. Zoals bekend moet iedereen, die niet voor een ontheffing van deelname aan de IOC in aanmerking komt, de competitie op 31 oktober aanstaande hebben afgerond. Per 1 november start meteen het nieuwe competitiejaar 2022-2023.

In eerdere berichten is reeds gemeld dat een verlenging van het competitiejaar als gevolg van coronamaatregelen, zoals in 2020 en in 2021 het geval was, dit jaar niet meer aan de orde is.

Dat betekent dat je de competitie 2021-2022, net als vóór de coronaperiode, op 31 oktober moet hebben afgerond.

Bij deze het dringende verzoek aan degenen die nog nog geen 5 wedstrijden hebben geschoten: “werk de competitie nu zo snel mogelijk af!” Dus haal op die kaarten en lever ze direct na het schieten weer in!

De competitie dient in dezelfde discipline en op verschillende dagen geschoten te worden.

ONTHEFFING DEELNAME IOC

In een aantal gevallen kan een ontheffing van deelname aan de interne competitie worden aangevraagd bij het bestuur. De aanvraag dient gemotiveerd te zijn. Redenen voor een ontheffing kunnen zijn: geen vuurwapenverlof hebben en dit geldt voor het hele competitiejaar – competitie bij een andere vereniging geschoten – vermelding in KNSA-rankingoverzichten (minimaal 3 scores in één discipline) – bezit van uitsluitend vrijgestelde antieke wapens (art. 18 RWM) – langdurige ziekte – langdurig verblijf in buitenland.

De ontheffingsmogelijkheden en welke stukken je bij de aanvraag moet overleggen kun je terugvinden in onder andere het ‘Aanvraagformulier ontheffing deelname aan IOC 2022’. Dit formulier kun je downloaden van de verenigingssite, rubriek Leden > Downloads > IOC gerelateerd (wel eerst inloggen).

Ook de model verklaring van een andere vereniging dat je de competitie 2022 bij die andere vereniging hebt geschoten kun je daar downloaden.

Het aanvraagformulier ontheffing IOC kan worden ingediend bij het bestuur via het mailadres jz@hsvdehelm.nl

INVULLEN / ONDERTEKENEN WM3 FORMULIEREN

Zoals bekend heeft het bestuur het bestuurslid juridische zaken, Ben Jacobs, aangewezen voor de ondertekening van WM3 formulieren. Regel in voorkomend geval een afspraak met Ben, uitsluitend via mail: jz@hsvdehelm.nl

Let hierbij op het volgende:

– gebruik een actueel WM3 formulier en zorg er voor dat het tweezijdig is geprint. Een invulbaar exemplaar kun je downloaden van de verenigingssite, rubriek Leden > Downloads > Verlof gerelateerd. Wel eerst inloggen;

– laat het formulier eerst voor akkoord paraferen door de commissaris van de wapengroep waaronder het aan te schaffen wapen valt en maak pas daarna een afspraak met Ben.