Nieuwsbericht leden 26 september 2022

Nieuwsbericht leden 26 september 2022

Beste collega-schutters,

EERSTE VERLOFAANVRAGEN WEER MOGELIJK!

Met ingang van 23 september 2022 is de Regeling wapens en munitie (RWM) gewijzigd, waardoor nieuwe verlofaanvragen weer door de politie in behandeling kunnen worden genomen.

De wijzigingen betreffen:

in plaats van de e-screener moet weer het inlichtingenformulier WM32 worden gebruikt;

het formulier WM 32 is gewijzigd. De wijzigingen betreffen:

in het formulier worden nu ook de nationaliteit, geboorteplaats en het geboorteland van betrokkene gevraagd;

alle drie de referenten moeten voortaan expliciet en ondubbelzinnig hun toestemming verlenen om als referent te worden opgevoerd. Zij moeten de gegevens van hun identiteitsbewijs invullen en het formulier ondertekenen, waarmee zij toestemming verlenen voor het feit dat zij als referent optreden en dat zij instemmen met het verwerken van hun persoonsgegevens door de politie;

de leges voor de eerste aanvraag van een wapenverlof zijn verlaagd met 54,45 euro. Dit bedrag betrof de e-screener die zoals bekend is opgeschort. De legeskosten voor een eerste aanvraag van een wapenverlof bedragen nu dus 138,20 euro.

Dit nieuwe formulier staat in de download sectie in het besloten leden deel van de website.

Tijdelijke oplossing

De herinvoering van het formulier WM32 is vooralsnog een tijdelijke oplossing. Het ministerie zal de komende maanden onderzoeken op welke manier de screeningsprocedure van wapenverlofhouders naar de toekomst toe het beste uitgevoerd kan worden. In het eerste kwartaal van 2023 zal het ministerie een update geven aan de Kamer over de zoektocht naar een permanente oplossing.

Voor meer informatie over de gewijzigde RWM en een link naar de Staatscourant van 22 september 2022 waarin de wijziging is gepubliceerd, wordt verwezen naar de bekendmaking op de website van de KNSA van 22 september 2022, www.knsa.nl

VOORWAARDEN EERSTE VERLOFAANVRAAG

In de 12 maanden, voorafgaand aan de datum van aanvraag van het wapenverlof, dien je:

– ten minste 18 schietbeurten te hebben gemaakt;

– ten minste 5 x aan de interne competitie te hebben deelgenomen (in één discipline).

In te vullen formulieren:

– een actueel aanvraagformulier wapenverlof WM3 (tweezijdig geprint). Een invulbaar exemplaar kun je downloaden van de verenigingssite, rubriek Leden > Downloads > Verlof gerelateerd; wel eerst inloggen. Zoals bekend heeft het bestuur het bestuurslid juridische zaken, Ben Jacobs, aangewezen voor de ondertekening van WM3 formulieren.

Regel in voorkomend geval een afspraak met Ben, uitsluitend via mail jz@hsvdehelm.nl

Laat het formulier eerst voor akkoord paraferen door de commissaris van de wapengroep waaronder het aan te schaffen wapen valt en maak pas daarna een afspraak met Ben;

– een actueel inlichtingenformulier WM32. Zoek 3 personen uit die bereid zijn om als referent op te treden. Laat hen het formulier ondertekenen. Zie verder hierboven de paragraaf “Eerste verlofaanvragen weer mogelijk”.