E-screener uitgesteld

E-screener uitgesteld

Beste collega-schutters,

Naar aanleiding van alle commotie rondom de invoering van de e-screener heeft de politie e.e.a. voor bestaande verlofhouders tot nader order uitgesteld. Nieuwe aanvragers van een verlof dienen de e-screener nog wel uit te voeren.

De KNSA bericht regelmatig over de stand van zaken met betrekking tot dit onderwerp.

Daarom wordt iedereen geadviseerd om voor de allerlaatste ontwikkelingen regelmatig de KNSA-site ( knsa.nl ) te bezoeken.

Enkele exemplaren van de laatste stand van zaken zijn ter lezing neergelegd in de kantine.

Met vriendelijke schuttersgroet,

Bestuur H.S.V. “De Helm”

 

IOC 2019

IOC 2019

Het competitiejaar 2018 – 2019 loopt alweer langzaam naar het einde. Het overgrote deel van de leden heeft inmiddels al voldaan aan de verplichte deelname aan deze interne competitie met ten minste vijf (5) wedstrijden. Zoals bekend moet iedereen, die niet voor een ontheffing van deelname aan de IOC in aanmerking komt, op 1 november a.s. met deze competitie klaar zijn. Op deze datum begint meteen ook het nieuwe competitiejaar 2019-2020.

Voor wie de competitie nog niet heeft afgerond bij deze het dringende verzoek: “werk de competitie zo snel mogelijk af!”

Een formulier voor aanvraag ontheffing deelname IOC (waarin is toegelicht wanneer je daarvoor in aanmerking komt) en de verklaring van een andere vereniging dat je de competitie bij die vereniging hebt geschoten, staan op de site. Wel eerst inloggen en dan klikken op de rubriek:  Leden -> downloads -> IOC gerelateerd.

 

 

Bestuur H.S.V. “De Helm”

 

 

 

 

Wetswijziging e-screener per 1 oktober 2019 van kracht

Wetswijziging e-scReener per 1 oktober 2019 van kracht

De KNSA heeft gisteren via de KNSA-site laten weten dat de wijziging in de Wet wapens en munitie (Wwm) artikel 6a per 1 oktober 2019 in werking treedt en verband houdt met de invoering van de zogenaamde e-screener. Over de invoering van de e-screener heeft ons bestuur eerder ook al bericht via de Nieuwsbrief van juli 2017.

Deze wetswijziging is al in 2017 door het Parlement geaccordeerd en houdt verband met het feit dat de minister bij de aanvraag van een verlof de aanvrager kan verplichten mee te werken aan een onderzoek, ook wel genoemd de e-screener. Deze e-screener is een computergestuurd meetinstrument, teneinde te kunnen beoordelen of de (potentiële) verlofhouder geen persoonskenmerken dan wel een zodanige psychische gesteldheid heeft, dat een wapenverlof aan diegene niet verleend zou moeten worden.

De wetswijziging regelt dat nieuwe verlofaanvragers eenmalig de e-screener moeten uitvoeren en voor bestaande verlofhouders geldt dat zij eenmalig de e-screener moeten laten afnemen; dat gebeurt gefaseerd op basis van leeftijdsgroepen, in de komende jaren.

In verband met de invoering van de e-screener zal daarvoor leges in rekening gebracht moeten worden. Er wordt nu gesproken over een legesbedrag van € 54,45 per afname. Over de andere details inzake de invoering en de start daarvan is nog niets definitief bekend.

De KNSA heeft bezwaar gemaakt tegen deze gang van zaken, niet tegen de wetswijziging want die was immers al door het Parlement is goedgekeurd, maar wel tegen de sindsdien genomen vervolgstappen waarbij men heeft verzuimd deze met de KNSA terug te koppelen. De KNSA heeft de minister daarover per brief om uitleg gevraagd.

Voor het volledige KNSA-bericht over het bovenstaande wordt verwezen naar het nieuwsbericht van 30 september 2019 op de KNSA-site.

Bestuur H.S.V. “De Helm”

1 oktober 2019

Contributie 2020 herinnering

Contributie 2020

Op 2 augustus j.l. is er een mail naar alle leden van de vereniging gestuurd. Hierin werd, onder verwijzing naar de Algemene Vergadering van woensdag 17 april 2019, verzocht gehoor te geven aan het tijdens de vergadering breed door de leden gedragen voorstel van enkelen van hen om het contributiemoment naar voren te halen. Als moment werd 1 november in plaats van 1 januari voorgesteld. De achtergronden van dit voorstel zijn opgenomen in het mailbericht van 2 augustus j.l. Het Bestuur heeft dit voorstel van de vergadering overgenomen en zal dit voor de toekomst laten formaliseren tijdens de AV 2020 en hiervoor te zijner tijd de interne regelgeving aanpassen en ook als zodanig via de website kenbaar maken.

Ondanks het feit dat 2 augustus voor velen midden in de zomervakantie viel was het bijzonder om te zien dat de eerste betalingen nota bene al diezelfde dag bij ons binnenkwamen. Ook daarna hebben nog een behoorlijk aantal leden gehoor gegeven aan de oproep, waarvoor hartelijk dank. Voor hen geldt dit mailbericht uiteraard niet! Maar afgelopen weken bleek ook dat een aantal leden de oproep, juist vanwege dat vakantiemoment, hebben gemist en dat kunnen wij begrijpen. Sommigen van hen adviseerden om een herinnering te sturen zodat die leden straks na 1 november niet plotseling worden geconfronteerd met een bericht dat ze hun contributie nog niet hebben voldaan. We nemen die suggestie graag over maar willen hiermee niet onbedoeld druk leggen. Zie dit bericht dan ook als een vriendelijke herinnering aan de gemaakte afspraken.     

 

Raadpleeg de baancommandantenlijsten!

Raadpleeg de baancommandantenlijsten!

Helaas komt het de laatste tijd weer regelmatig voor dat baancommandanten die al geruime tijd voor het toezicht op de baan zijn ingedeeld en in een aantal gevallen zelfs er aan worden herinnerd, toch niet zijn verschenen en ook niet voor vervanging hebben gezorgd. Het is duidelijk dat andere schutters hierdoor worden benadeeld. Daarom zijn onderstaand de voornaamste regels nog eens opgenomen.

Het bij toerbeurt uitoefenen van toezicht op de schietactiviteiten door de leden is een in het Huishoudelijk Reglement opgenomen verplichting voor alle schutters met uitzondering van aspiranten en leden vanaf het jaar waarin zij 70 jaar worden. De baancommandantenlijst wordt namens het bestuur door de commissarissen van de wapengroepen opgesteld.

Iedereen dient zich te houden aan de voor hem/haar van toepassing zijnde datum waarop het toezicht uitgevoerd moet worden en als iemand verhinderd blijkt te zijn is hij/zij zelf verantwoordelijk voor een vervanging (ruiling met een ander). Uitzonderingen zijn ter beoordeling aan de commissaris van de betreffende wapengroep.

Als sprake is van zwaarwegende bezwaren dan wel van nadrukkelijke overmacht is dit ter beoordeling aan het bestuur.

Bij verzuim zonder geldige reden en zonder dat een vervanger is geregeld, is het bestuur gerechtigd om sancties op te leggen.

De baancommandantenlijsten 2019 staan op de verenigingssite ( wel eerst inloggen, dan onder leden->baancommandant ) en zijn ook opgehangen op het publicatiebord in de kantine.

Kijk hier nog eens naar en als je dit jaar nog bent ingedeeld, noteer dan de datum in je agenda als je dat nog niet hebt gedaan. Kijk dan meteen ook even naar wie jou zou kunnen vervangen indien nodig. Dat hoeft niet perse iemand op de lijst te zijn maar je zou dat ook tevoren al kunnen afspreken met een collega-schutter die je goed kent, bijvoorbeeld dat in voorkomende gevallen jullie elkaar vervangen.

Nieuw aanvraagformulier wapenverlof WM3

Nieuw aanvraagformulier wapenverlof WM3

Op 25 juli jl. heeft ons bestuur een KNSA-bericht over een wijziging van de Wet wapens en munitie (Wwm) in verband met de implementatie van een EU-richtlijn, naar alle leden doorgestuurd. Het bericht staat ook op de verenigingssite (archief juli) en is uiteraard ook terug te vinden op de site van de KNSA.

Eén van de belangrijkste gevolgen van genoemde wetswijziging is dat het bezit van vuurwapens die vallen onder de nieuwe categorie A6 of A7 van de richtlijn, verboden is. Voor een uitgebreide toelichting op deze wapens wordt verwezen naar het eerder toegezonden mailbericht van 25 juli.

Voor de Nederlandse schietsport wordt daarop een uitzondering gemaakt wanneer er een erkende tak van schietsport wordt beoefend waarvoor deze wapens nodig zijn. Deze takken van schietsport zijn allemaal in genoemde mailbericht van 25 juli opgenomen.

Nieuw formulier WM3

Mede als gevolg van genoemde wetswijziging heeft de politie het aanvraagformulier wapenverlof WM3 aangepast en inmiddels ook al in gebruik genomen. Klik hier (klik) voor het nieuwe formulier WM3

Bij deze wordt iedereen vriendelijk doch dringend verzocht om per direct het nieuwe formulier te gaan gebruiken. In verband met alle wijzigingen zal een ‘oud’ formulier WM3 niet meer in behandeling kunnen worden genomen.

Contributie 2020

Contributie 2020

Inleiding
Tijdens de Algemene Vergadering van woensdag 17 april 2019 is aan de vergadering een toelichting op het ledenbeleid in relatie tot de contributie gegeven. In de praktijk blijkt dat de huidige regeling van “betalen contributie voor de start van het nieuwe jaar”, dus 1 januari, in de praktijk kan leiden tot knelpunten. Bijvoorbeeld omdat leden die willen stoppen laat (eind december/begin januari) hun lidmaatschap opzeggen, waardoor er vaak geen/weinig tijd meer is om mutaties bij de KNSA in te dienen. Dit kost de vereniging jaarlijks onnodig KNSA contributie. Lees “Contributie 2020” verder