Nieuwsbericht leden 23 oktober 2022

NIEUWSBERICHT LEDEN 23 OKTOBER 2022

Beste collega-schutters,

(NIEUWE) WIJZIGING WM32-FORMULIER
Diegenen die een nieuw wapenverlof aanvragen en diegenen die hun bestaande verlof verlengen, zijn verplicht om een inlichtingenformulier (WM32) bij die aanvraag c.q. verlenging bij te voegen.
Dit formulier is onlangs gewijzigd en via het nieuwsbericht van 26 september hebben wij dat aan iedereen laten weten.
Een van de wijzigingen betrof het vermelden van de ID-gegevens, zoals paspoort of rijbewijs met het nummer en datum van afgifte door de 3 referenten.

Bezwaar KNSA
De KNSA heeft bezwaar gemaakt tegen de wijziging van het formulier, in het bijzonder tegen de vraag om identiteitsgegevens in te vullen, omdat het hier om uiterst gevoelige persoonsgegevens gaat die zichtbaar zijn voor aanvrager en voor de andere referenten.

ID-gegevens worden van het formulier verwijderd
De Korpsleiding van de Politie heeft aan de KNSA laten weten dat zij het Ministerie van Justitie en Veiligheid zal vragen om de vraag betreffende de ID-gegevens te schrappen. Tevens heeft de Politie laten weten dat deze gegevens per direct niet meer behoeven te worden ingevuld.

Nieuw WM32 formulier
Het formulier zal nog officieel worden gewijzigd en tot het zo ver is, kan het huidige formulier gebruikt worden. De ID-gegevens moeten dus niet meer worden ingevuld; een handtekening van alle referenten blijft wel nodig.
Zodra het nieuwe WM32 formulier beschikbaar is zal dat formulier op de website van de vereniging worden geplaatst. Lees verder “Nieuwsbericht leden 23 oktober 2022”

Nieuwsbericht leden 18 oktober 2022

NIEUWSBERICHT LEDEN 18 OKTOBER 2022

Beste collega-schutters,

ALGEMENE VERGADERING 2022
Graag herinneren we je eraan dat de Algemene Vergadering van de vereniging zal plaatsvinden op dinsdag 1 november 2022. De uitnodiging / agenda en overige stukken voor de vergadering vind je op het besloten deel van de website.

PLANNING VIERDE KWARTAAL 2022
De planning voor het vierde kwartaal van dit jaar is aangepast aan de laatste stand van zaken. De kalender op de website is hierop aangepast.
De belangrijkste wijzigingen betreffen:
– datum Wedstrijd Precisiegeweer, zaterdag 22 oktober 2022 (geen trainingen vereniging)
– datum Algemene Vergadering, dinsdag 1 november 2022
– datum Field Target, 4e wedstrijd, zondag 6 november 2022
– data extra trainingen vereniging op zaterdagavond en zondagen

SINT-NICOLAASMIDDAG
Op zondag 27 november aanstaande zal de goede Sint onze accommodatie aan de Lagedijk voor het eerst in drie jaar weer bezoeken. De middag start om 14:00 uur. Het inschrijfformulier en programma zijn te vinden op het besloten deel de website.

DENK JE NOG AAN……
– betaling contributie 2023, uiterlijk 31 oktober 2022 (zie eerdere berichten);
Bij vragen: penningmeester@hsvdehelm.nl
Betaalgegevens: NL55RABO 0137935102, t.n.v. penningmeester H.S.V. “De Helm”, o.v.v. lidnummer.
– tijdige afronding IOC 2021 – 2022, uiterlijk 31 oktober 2022

Nieuwsbericht leden 26 september 2022

Nieuwsbericht leden 26 september 2022

Beste collega-schutters,

EERSTE VERLOFAANVRAGEN WEER MOGELIJK!

Met ingang van 23 september 2022 is de Regeling wapens en munitie (RWM) gewijzigd, waardoor nieuwe verlofaanvragen weer door de politie in behandeling kunnen worden genomen.

De wijzigingen betreffen:

in plaats van de e-screener moet weer het inlichtingenformulier WM32 worden gebruikt;

het formulier WM 32 is gewijzigd. De wijzigingen betreffen:

in het formulier worden nu ook de nationaliteit, geboorteplaats en het geboorteland van betrokkene gevraagd;

alle drie de referenten moeten voortaan expliciet en ondubbelzinnig hun toestemming verlenen om als referent te worden opgevoerd. Zij moeten de gegevens van hun identiteitsbewijs invullen en het formulier ondertekenen, waarmee zij toestemming verlenen voor het feit dat zij als referent optreden en dat zij instemmen met het verwerken van hun persoonsgegevens door de politie;

de leges voor de eerste aanvraag van een wapenverlof zijn verlaagd met 54,45 euro. Dit bedrag betrof de e-screener die zoals bekend is opgeschort. De legeskosten voor een eerste aanvraag van een wapenverlof bedragen nu dus 138,20 euro.

Dit nieuwe formulier staat in de download sectie in het besloten leden deel van de website. Lees verder “Nieuwsbericht leden 26 september 2022”

Nieuwsbericht leden 19 september 2022

nieuwsbericht leden 19 september 2022

ALGEMENE VERGADERING 2022

Graag herinneren we je eraan dat de Algemene Vergadering van de vereniging zal plaatsvinden op dinsdag 1 november 2022.

CONTRIBUTIE 2023

Begin augustus hebben wij je opgeroepen de contributie voor 2023 te voldoen. Dank aan degenen die aan de oproep inmiddels gehoor hebben gegeven. Voor hen die dat nog niet hebben gedaan is het van belang te weten dat de deadline op eind oktober ligt.

Zoals eerder gemeld willen wij, mede gelet op de huidige situatie van hoge kosten en inflatie, de contributie voor 2023 vooralsnog op het huidige niveau houden. Dit betekent dat de contributie voor het vierde jaar op rij gelijk blijft. Vooralsnog, omdat we de kostenontwikkelingen van komende tijd nog onvoldoende kunnen overzien en daarom een slag om de arm moeten houden om indien nodig de Algemene Vergadering op een later moment te vragen een uitspraak te doen over de hoogte van de ledenbijdragen.

We vragen je bij deze om binnenkort je contributie voor 2023 over te maken. Deze bedraagt voor alle disciplines € 255 (gezinslid € 190) en voor alleen lucht/Field Target € 177 (gezinslid € 155) *. Ben je ook lid van een andere schietsportvereniging en ontvang je daar je KNSA licentiepas dan kun je € 42,50 op de hiervoor vermelde bedragen in mindering brengen. Lees verder “Nieuwsbericht leden 19 september 2022”

Uitgifte verenigingswapens tijdens bouwvakvakantie

Uitgifte verenigingswapens tijdens bouwvakvakantie

Het nieuwsbericht van 29 juli jongstleden over onder andere de beperkte openstelling van de accommodatie tijdens de bouwvak, heeft bij enkele leden vragen opgeroepen wat betreft de uitgifte van verenigingswapens. Voor alle duidelijkheid herhalen wij nog een keer de met de coördinatoren / commissarissen gemaakte afspraak dat de reguliere schiettijden (zie website) tijdens de bouwvak (maandag 8 t/m zondag 28 augustus 2022) gehandhaafd blijven met uitzondering van:
– maandagavond, 8, 15 en 22 augustus: schietbaan voor alle disciplines gesloten
– vrijdagavond 12 en 19 augustus: schietbaan voor alle disciplines gesloten
– zaterdag 27 augustus: schietbaan vanwege externe wedstrijd, voor alle verenigingsdiciplines gesloten

Tijdens de reguliere schietavonden voor pistool/revolver en voor geweer worden ook verenigingswapens uitgegeven zoals te doen gebruikelijk.

Voor de geweerdisciplines geldt dat op zaterdag 13 en 20 augustus de schietbaan om 16.00 uur sluit. Op zaterdagen worden alleen verenigingswapens uitgegeven tussen 13.00 en 15.00 uur, zoals al langer geldt.

Nieuwsbericht leden 29 juli 2022

Nieuwsbericht leden 29 juli 2022

Algemene Vergadering 2022
Eerder heb je bericht ontvangen dat de Algemene Vergadering van 7 juni j.l. vanwege omstandigheden geen doorgang kon vinden. Inmiddels heeft het bestuur een nieuwe datum vastgesteld. De Algemene Vergadering zal nu plaatsvinden op dinsdag 1 november 2022.

Contributie 2023
Ondanks de lastige twee jaren die achter ons liggen vanwege de wereldwijde Corona Pandemie zijn jullie de vereniging trouw gebleven. Dank daarvoor, dat waarderen wij zeer.
Inmiddels zijn we alweer langere tijd volop aan het trainen en kunnen we als vanouds in de kantine een drankje en hapje nuttigen. Ook de meeste (externe) wedstrijden en trainingen zijn weer terug. Maar er zijn ook nieuwe uitdagingen. Zo zijn de kosten in zijn algemeenheid fors gestegen, gaat het hard met de inflatie, en is het einde helaas nog niet in zicht. Dat raakt ons allen privé, maar ook in het kunnen beoefenen van onze sport. Denk alleen maar aan de prijsstijging van munitie, die overigens vooral ook veroorzaakt wordt door de huidige beperkte beschikbaarheid.

De forse prijsstijgingen raken ook de stichting en vereniging in hun mogelijkheden: de kosten voor onderhoud van onze accommodatie, voor aanschaf van materialen voor de schietsport, van inkopen voor de kantine en vooral de kosten van energie groeien snel. Wat dat precies allemaal betekent zal de komende maanden steeds meer duidelijk worden, de besturen van de vereniging en stichting zijn hierover in goed contact en zullen tijdens de Algemene Vergadering met meer informatie komen.

De contributie is en blijft voor de vereniging de stabiele factor als het gaat om inkomsten. We vragen jullie dan ook vriendelijk deze binnenkort weer over te maken. De deadline is in ieder geval net als in voorgaande jaren eind oktober, maar het zou prettig zijn als we vanaf nu jullie bijdragen weer gespreid zien binnenkomen. Overigens willen wij, mede gelet op de huidige situatie van hoge kosten en inflatie, de contributie voor 2023 vooralsnog op het huidige niveau houden. Dit betekent dat de contributie voor het vierde jaar op rij gelijk blijft. Vooralsnog, omdat we de kostenontwikkelingen van komende tijd onvoldoende kunnen overzien en daarom een slag om de arm moeten houden om indien nodig de Algemene Vergadering op een later moment te vragen een uitspraak te doen over de hoogte van de bijdragen.

We vragen je bij deze om binnenkort je contributie voor 2023 over te maken. Deze bedraagt voor alle disciplines € 255 (gezinslid € 190) en voor alleen lucht/Field Target € 177 (gezinslid € 155) *. Ben je ook lid van een andere schietsportvereniging en ontvang je daar je KNSA licentiepas dan kun je € 42,50 op de hiervoor vermelde bedragen in mindering brengen.
* NB voor de contributiebedragen lucht/Field target is een wijzigingsvoorstel in de maak dat aan de Algemene Vergadering zal worden voorgelegd en nog van invloed kan zijn op de hoogte van de contributie voor 2023. Met de leden die het aangaat zal te zijner tijd contact worden opgenomen. Mochten zij inmiddels teveel dan wel te weinig aan contributie hebben betaald dan wordt dat uiteraard verrekend.

Bij vragen: penningmeester@hsvdehelm.nl

Betaalgegevens: NL55RABO 0137935102, t.n.v. penningmeester H.S.V. “De Helm”, o.v.v. lidnummer.

Opening schietbaan tijdens bouwvak
In het verleden was de schietbaan tijdens de drie weken bouwvak altijd voor alle activiteiten gesloten. Dat bood de stichting o.a. de mogelijkheid noodzakelijk onderhoud te verrichten. Afgelopen jaren hebben we goede ervaringen opgedaan met (beperkte) openstelling tijdens de bouwvak, en nu er voor komende weken geen noemenswaardige werkzaamheden staan gepland kan de schietbaan ook grotendeels geopend blijven. Met dank aan de vrijwilligers.

In overleg met de coördinatoren/commissarissen is afgesproken dat de reguliere schiettijden (zie website) tijdens de bouwvak (maandag 8 t/m zondag 28 augustus 2022) gehandhaafd blijven met uitzondering van:
– maandagavond 8, 15 en 22 augustus: schietbaan voor alle disciplines gesloten
– vrijdagavond 12 en 19 augustus: schietbaan voor alle disciplines gesloten
– zaterdag 27 augustus: schietbaan, vanwege externe wedstrijd, voor alle verenigingsdisciplines gesloten

Voor de geweer disciplines geldt dat op zaterdag 13 en 20 augustus de schietbaan om 16 uur sluit. Bovendien kunnen verenigingswapens tijdens de bouwvak alleen op zaterdagen tussen 13:00-15:00 uur worden uitgegeven en niet tijdens de reguliere schietavonden.

Een fijne (voortzetting van de) zomervakantie gewenst!

Bestuur H.S.V. “De Helm”

Nieuwsbericht leden 18 juli 2022

Nieuwsbericht leden 18 juli 2022

Op 22 mei jl. heeft ons bestuur middels een nieuwsbericht aan jullie laten weten dat het door 3 deskundigen opgestelde eindrapport van de e-screener gereed was en dat uit dit rapport blijkt dat de e-screener ondeugdelijk is.

Op grond van dit rapport heeft de Minister van Justitie en Veiligheid afgelopen vrijdag 15 juli in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat de inzet van de e-screener voor aanvragers van een wapenverlof wordt opgeschort.

Omdat de minister dit heeft besloten moet de Regeling wapens en munitie (Rwm) op dit punt gewijzigd worden en ook het bedrag dat aan leges betaald moet worden moet in de Regeling worden verlaagd. 

Het ministerie werkt nu aan een aanpassing van de Regeling en gedurende die periode kunnen helaas nieuwe aanvragen voor een verlof niet in behandeling worden genomen.

De KNSA heeft het ministerie verzocht om zo spoedig mogelijk de wijziging van de Regeling te effectueren, zodat leden zo snel mogelijk weer verlof kunnen aanvragen.
Leden die momenteel overwegen om voor het eerst een wapenverlof aan te vragen wordt geadviseerd om vooralsnog geen afspraken te maken met een wapenhandelaar over de aankoop van een wapen en doe vooral ook geen aanbetaling op een wapen. Wacht tot dat er vanuit het Ministerie en de KNSA meer informatie komt.

Voor een meer uitvoerige toelichting op dit onderwerp en voor inzage van de brief van de Minister aan de Kamer, wordt verwezen naar de website van de KNSA,  www.knsa.nl 

Nieuwsbericht leden 12 juni 2022

Nieuwsbericht leden 12 juni 2022

UITREIKEN VERENIGINGSWAPENS (GEWEER)           

De laatste tijd bereiken ons bestuur vragen van aspiranten en van 1e jaars leden over de tijden dat tijdens de trainingsavonden en op zaterdag verenigingswapens worden uitgereikt voor de wapengroepen klein en groot kaliber geweer (KKG en GKG).
De tijden dat verenigingswapens worden uitgereikt zijn gelijk aan de voor genoemde wapengroepen vastgestelde schiettijden met een beperking op zaterdag, zoals aangegeven op de verenigingssite, te weten:
– dinsdagavond van 18.30 tot 20.00 uur (KKG)
– donderdagavond van 19.00 tot 22.00 uur (KKG en GKG)
– vrijdagavond van 19.30 tot 21.00 uur (KKG)
– zaterdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur (KKG en GKG). Na 15.00 uur kan tot 17.00 uur nog wel met eigen wapens worden geschoten maar verenigingswapens worden dan niet meer uitgereikt.
BAANCOMMANDANTSCHAP

Leden zijn verplicht om bij toerbeurt toezicht te houden op de schietactiviteiten en wel volgens een namens het bestuur door de commissarissen van de diverse wapengroepen opgesteld rooster.
De lijsten met baancommandanten staan op de verenigingssite, rubriek Leden > Baancommandant (eerst inloggen) en ze hangen ook op het publicatiebord in de kantine. Zorg er voor dat je de dag(en) waarop je bent ingedeeld goed in je agenda zet.
Het bestuur verzoekt iedereen dringend om hier serieus mee om te gaan. Jouw collega schutters rekenen op je aanwezigheid. Bedenk dat elk verzuim een extra belasting betekent voor anderen!
Als je bij nader inzien verhinderd blijkt te zijn dien je zelf te zorgen voor vervanging hetgeen in beginsel niet anders kan dan door ruiling met een ander.
Een simpele mededeling zoals ‘ik kan vanavond niet’ of een lid blijft zonder enige reactie weg, is niet aanvaardbaar en zal daarom als een 1e verzuim worden aangemerkt. Na een 2e verzuim kan het bestuur aan betrokkene sancties opleggen.

UW PERSOONLIJKE VEILGHEID

Dragen gehoorbescherming
Op de schietbaan is het dragen van deugdelijke gehoorbescherming verplicht. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Gehoorschade als gevolg van het niet dragen van een deugdelijke gehoorbescherming is voor eigen risico!
Dragen veiligheidsbril
Het dragen van een deugdelijke veiligheidsbril bij het schieten wordt ten zeerste aangeraden. Vooral ook bij het schieten met zwart kruit wapens. Er bestaat altijd kans op rondvliegende metaaldeeltjes, hete hulzen, oliespatten of kruitdeeltjes.
Een veiligheidsbril is bij dynamische disciplines verplicht, zowel voor schutters als voor het op de schietbaan aanwezige kader.
Ook het dragen van een veiligheidsbril is uw eigen verantwoordelijkheid. Letsel ten gevolge van het niet dragen van een deugdelijke veiligheidsbril is voor eigen risico.

AANVANG SCHIETOEFENINGEN / VEILIGHEID

Zoals bekend mag er bij afwezigheid van de toezicht houdende functionarissen (commissaris en baancommandant) NIET geschoten worden! Ook het alvast uitpakken van wapens en ophangen van kaarten is dan niet toegestaan.
Als voornoemde functionarissen (nog) niet aanwezig zijn en ook als je eerder aanwezig bent dan het tijdstip dat volgens planning jouw discipline start, dien je in de kantine te wachten.
Bij constatering van overtreding van dit verbod zijn de commissaris en/of baancommandant en eventueel ook een aanwezige bestuurder bevoegd om de overtreder(s) voor die dag/avond weg te sturen. In het voorkomende geval willen we geen discussie op de baan; voor eventuele bezwaren kun je bij het bestuur terecht.

Nieuwsbericht leden 22 mei 2022

Nieuwsbericht leden 22 mei 2022

ALGEMENE VERGADERING (AV) 7 JUNI 2022 VERPLAATST

Bij deze laat het bestuur weten dat door een samenloop van omstandigheden de AV van 7 juni zal worden verplaatst naar een nog nader te bepalen moment ná de zomervakantie. De nieuwe datum zal tijdig bekend worden gemaakt.

EINDRAPPORT VAN DESKUNDIGEN OVER E-SCREENER GEREED

Zoals bekend is in het najaar van 2019 de e-screener in werking getreden. Deze e-screener is een computergestuurde vragenlijst die nieuwe verlofaanvragers verplicht moeten doen voor het verkrijgen van een wapenverlof. Aanvankelijk gold deze verplichting ook voor bestaande verlofhouders maar vanwege veel bezwaren is de e-screener voor bestaande verlofhouders stopgezet.

Op verzoek van de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA) en van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) heeft de Rechtbank in Den Haag drie deskundigen aangewezen om de e-screener aan een onderzoek te onderwerpen.

Het eindrapport van de e-screener is inmiddels gereed en uit dat rapport blijkt volgens de KNSA zonneklaar dat de e-screener ondeugdelijk is. Voorts blijkt ook dat de wijze waarop dit instrument door de politie wordt ingezet niet juist is.

De KNSA en de KNJV zullen de Minister van Justitie en Veiligheid verzoeken om zo spoedig mogelijk met hen in gesprek te gaan en tot die tijd de inzet van de e-screener op te schorten. Lees verder “Nieuwsbericht leden 22 mei 2022”

Nieuwsbericht leden 2 april 2022

Nieuwsbericht leden 2 april 2002

Leges voor een erkenning Wecg

De erkenning Wecg (een erkenning om los kruit voorhanden te mogen hebben voor bijvoorbeeld herladers en Historische Wapenschutters) werd tot voor kort verstrekt aan verlofhouders zonder dat daarvoor kosten in rekening werden gebracht.

Met ingang van april 2022 worden echter alleen nog erkenningen voor het voorhanden hebben van kruit verleend conform de geldende Wecg (Wet explosieven voor civiel gebruik). Dit betekent:

– dat diegenen die reeds over een erkenning beschikken, hun erkenning kunnen verlengen tegen een onkostenvergoeding van 60,00 euro. De erkenning is dan wel vijf (5) jaar geldig;

– dat voor het aanvragen van een geheel nieuwe erkenning voor het voorhanden hebben van kruit, de leges 121,00 euro bedragen. Ook hier geldt dat de erkenning voor vijf (5) jaar geldig is.

Het volledige nieuwsbericht kun je nalezen op de website van de KNSA, www.knsa.nl Lees verder “Nieuwsbericht leden 2 april 2022”