Nieuw overzicht baancommandant rooster

Nieuw overzicht baancommandant rooster

In het besloten ledendeel van de website ( dus eerst inloggen ) is een nieuw overzicht te vinden met betrekking tot de Baancommandant rooster indeling.

Zorg er dus voor dat je de datum(s) waarop je bent ingedeeld goed in je agenda zet.
Voor de Geweer trainingen op de zaterdag is dit dus de gehele middag vanaf 13:00.
Je collega schutters rekenen op je komst!

Baancommandant diensten

Baancommandant diensten

Nu de situatie langzaam weer het zelfde gaat worden als voor de Corona maatregelen, zullen ook de baancommandant diensten weer ingevuld dienen te gaan worden.

Hiermee zijn de commissarissen van de betreffende disciplines momenteel aan de slag, de leden die verwacht worden om een BC dienst te draaien zullen daarover vooraf geïnformeerd worden binnenkort.

Raadpleeg de baancommandantenlijsten!

Raadpleeg de baancommandantenlijsten!

Helaas komt het de laatste tijd weer regelmatig voor dat baancommandanten die al geruime tijd voor het toezicht op de baan zijn ingedeeld en in een aantal gevallen zelfs er aan worden herinnerd, toch niet zijn verschenen en ook niet voor vervanging hebben gezorgd. Het is duidelijk dat andere schutters hierdoor worden benadeeld. Daarom zijn onderstaand de voornaamste regels nog eens opgenomen.

Het bij toerbeurt uitoefenen van toezicht op de schietactiviteiten door de leden is een in het Huishoudelijk Reglement opgenomen verplichting voor alle schutters met uitzondering van aspiranten en leden vanaf het jaar waarin zij 70 jaar worden. De baancommandantenlijst wordt namens het bestuur door de commissarissen van de wapengroepen opgesteld.

Iedereen dient zich te houden aan de voor hem/haar van toepassing zijnde datum waarop het toezicht uitgevoerd moet worden en als iemand verhinderd blijkt te zijn is hij/zij zelf verantwoordelijk voor een vervanging (ruiling met een ander). Uitzonderingen zijn ter beoordeling aan de commissaris van de betreffende wapengroep.

Als sprake is van zwaarwegende bezwaren dan wel van nadrukkelijke overmacht is dit ter beoordeling aan het bestuur.

Bij verzuim zonder geldige reden en zonder dat een vervanger is geregeld, is het bestuur gerechtigd om sancties op te leggen.

De baancommandantenlijsten 2019 staan op de verenigingssite ( wel eerst inloggen, dan onder leden->baancommandant ) en zijn ook opgehangen op het publicatiebord in de kantine.

Kijk hier nog eens naar en als je dit jaar nog bent ingedeeld, noteer dan de datum in je agenda als je dat nog niet hebt gedaan. Kijk dan meteen ook even naar wie jou zou kunnen vervangen indien nodig. Dat hoeft niet perse iemand op de lijst te zijn maar je zou dat ook tevoren al kunnen afspreken met een collega-schutter die je goed kent, bijvoorbeeld dat in voorkomende gevallen jullie elkaar vervangen.