E-screener uitgesteld

E-screener uitgesteld

Beste collega-schutters,

Naar aanleiding van alle commotie rondom de invoering van de e-screener heeft de politie e.e.a. voor bestaande verlofhouders tot nader order uitgesteld. Nieuwe aanvragers van een verlof dienen de e-screener nog wel uit te voeren.

De KNSA bericht regelmatig over de stand van zaken met betrekking tot dit onderwerp.

Daarom wordt iedereen geadviseerd om voor de allerlaatste ontwikkelingen regelmatig de KNSA-site ( knsa.nl ) te bezoeken.

Enkele exemplaren van de laatste stand van zaken zijn ter lezing neergelegd in de kantine.

Met vriendelijke schuttersgroet,

Bestuur H.S.V. “De Helm”

 

Wetswijziging e-screener per 1 oktober 2019 van kracht

Wetswijziging e-scReener per 1 oktober 2019 van kracht

De KNSA heeft gisteren via de KNSA-site laten weten dat de wijziging in de Wet wapens en munitie (Wwm) artikel 6a per 1 oktober 2019 in werking treedt en verband houdt met de invoering van de zogenaamde e-screener. Over de invoering van de e-screener heeft ons bestuur eerder ook al bericht via de Nieuwsbrief van juli 2017.

Deze wetswijziging is al in 2017 door het Parlement geaccordeerd en houdt verband met het feit dat de minister bij de aanvraag van een verlof de aanvrager kan verplichten mee te werken aan een onderzoek, ook wel genoemd de e-screener. Deze e-screener is een computergestuurd meetinstrument, teneinde te kunnen beoordelen of de (potentiële) verlofhouder geen persoonskenmerken dan wel een zodanige psychische gesteldheid heeft, dat een wapenverlof aan diegene niet verleend zou moeten worden.

De wetswijziging regelt dat nieuwe verlofaanvragers eenmalig de e-screener moeten uitvoeren en voor bestaande verlofhouders geldt dat zij eenmalig de e-screener moeten laten afnemen; dat gebeurt gefaseerd op basis van leeftijdsgroepen, in de komende jaren.

In verband met de invoering van de e-screener zal daarvoor leges in rekening gebracht moeten worden. Er wordt nu gesproken over een legesbedrag van € 54,45 per afname. Over de andere details inzake de invoering en de start daarvan is nog niets definitief bekend.

De KNSA heeft bezwaar gemaakt tegen deze gang van zaken, niet tegen de wetswijziging want die was immers al door het Parlement is goedgekeurd, maar wel tegen de sindsdien genomen vervolgstappen waarbij men heeft verzuimd deze met de KNSA terug te koppelen. De KNSA heeft de minister daarover per brief om uitleg gevraagd.

Voor het volledige KNSA-bericht over het bovenstaande wordt verwezen naar het nieuwsbericht van 30 september 2019 op de KNSA-site.

Bestuur H.S.V. “De Helm”

1 oktober 2019

Deelnemers proef E-screener gevraagd

Deelnemers proef e-screener gevraagd

Eerder is al gemeld dat ondanks de vele bezwaren van de zijde van de KNSA de Wet Wapens en Munitie bij wet van 29 mei 2017 is gewijzigd. Onder andere wordt een psychologische test (zgn. e-screener) voor potentiële verlofhouders ingevoerd.

De e-screener, die is ontwikkeld door het Trimbos-instituut, wordt niet alleen nog gekalibreerd (vergeleken met een standaard om de eigenschappen vast te stellen) maar ook gevalideerd (controleren van de methode).

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft daarvoor de opdracht gegeven aan TNO.

Ten behoeve van die kalibratie en validatie wordt bij wijze van proef de e-screener door een groep van 500 personen ingevuld. Aan de KNSA, de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en aan de Verzamelaarsvereniging Edouard de Baumont is gevraagd om het benodigde aantal personen te selecteren.

De uitkomst van de afname van de e-screener zal in het kader van dit onderzoek, op geen enkele wijze gevolgen hebben voor het wapenverlof van de betreffende personen.

De KNSA vraagt thans aan sportschutters of zij bereid zijn daaraan mee te werken. Men kan zich via een online formulier bij de KNSA melden. Het formulier met de gegevens moet uiterlijk 1 september 2017 worden ingediend.

Voor meer informatie over het bovenstaande en ook voor de invulling van het online formulier wordt verwezen naar het nieuwsbericht van 4 juli 2017 op de KNSA-site: www.knsa.nl