Korpscheftaken van Politie hervatten 3 maart 2021 hun werkzaamheden

Korpscheftaken van Politie hervatten 3 maart 2021 hun werkzaamheden

De Nationale Politie laat ons weten dat met ingang van 3 maart 2021 de afdelingen Korpscheftaken van de Politie hun werkzaamheden zullen hervatten. Uiteraard gebeurt dat met inachtneming van de nog van toepassing zijnde coronamaatregelen. Het hervatten van de werkzaamheden betekent dus dat wapenverloven weer verlengd worden en de bijschrijving en afschrijving van wapens ook weer mogelijk is.

De hervatting van deze werkzaamheden gebeurt wel gefaseerd. Vanwege de grote achterstand die inmiddels is ontstaan en de hoeveelheid werk die op deze afdelingen afkomt vanwege het collectief verlengen van alle jachtaktes deze maand, kan het zijn dat niet direct alle diensten kunnen worden verricht.

Voor de verlenging van bestaande wapenverloven wordt niet langer gebruik gemaakt van het Verlengingsbesluit zoals dat tot op heden van toepassing was, maar geldt er een nieuwe procedure en de stappen die verlofhouders moeten doorlopen, zijn als volgt:

Verstuur of overhandig – minimaal 1 maand voordat de geldigheid van uw verlof afloopt – uw verlof op het bureau van politie (in plaats van 14 dagen van tevoren). Wacht met het insturen of overhandigen totdat u een brief van het Team Korpscheftaken van de Politie heeft ontvangen.

Voordat u uw verlof inzendt of afgeeft, adviseren wij u een kopie daarvan voor uzelf te maken.

Telefoon nummer KCT Eindhoven

Telefoon nummer KCT Eindhoven

Sinds enige tijd is er ook een apart telefoon nummer om rechtstreeks met KCT Eindhoven te kunnen bellen. Bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak om te verlengen of een wapen bij cq af te schrijven.

Naast het reeds bestaande nummer 0900-8844, waarmee je de politie centrale belt en doorverbonden kunt worden met KCT Eindhoven, kun je nu ook gebruik maken van het nummer 088-9630801

Let op, KCT Eindhoven is enkel bereikbaar op werkdagen van 08:30 – 16:30.

Vergeet niet tijdig uw verlof te verlengen! 

Vergeet niet tijdig uw verlof te verlengen! 

Overeenkomstig de Circulaire Wapens en Munitie, artikel 2.4.8, lid 5, dient de verlofhouder uiterlijk 2 weken vóór de datum waarop de geldigheid van het verlof afloopt, het verlof ter verlenging aan te bieden aan de korpschef van politie.

In tegenstelling tot andere jaren ontvangt U hierover geen brief meer van de politie!

Daarom het dringende advies: MAAK TIJDIG EEN AFSPRAAK MET DE POLITIE ( KCT )via het algemeen telefoonnummer 0900-8844 of rechtstreeks via 088-9630801 . Houd uw klantnummer bij de hand (staat vermeld in uw verlof).

Hebt u 2 verloven, laat dan een dubbele tijd inplannen! Lees “Vergeet niet tijdig uw verlof te verlengen! “ verder

Verlenging wapenverloven gestart

Verlenging wapenverloven gestart

De politie is weer begonnen met de jaarlijks terugkerende verlenging van de wapenverloven. Aanvankelijk bestond over een aantal zaken verwarring zoals wel of geen pasfoto op de Erkenning Wet explosieven civiel gebruik (Wecg) en de looptijd (geldigheid) van het verlof. Uit contacten met de politie en uit brieven die verlofhouders recent van de politie hebben ontvangen is intussen hierover wel wat meer duidelijkheid verkregen.

Erkenning Weg

– Er wordt geen pasfoto verplicht gesteld voor een erkenning Wecg specifiek bedoeld voor herladers

– Aangekochte explosieven (kruit) dienen te worden geregistreerd en de bewaartermijn van de aankoopbewijzen is gewijzigd in 10 jaar in plaats van 3 jaar

Geldigheid wapenverlof 1 jaar

In artikel 28, lid 4 van de Wet Wapens en Munitie (WWM) is opgenomen dat een verlof een geldigheid heeft van ten hoogste een jaar. Het staat de Korpschef dus vrij om bij motiverende redenen deze geldigheid korter te laten duren dan 1 jaar.

Zoals bekend vindt sinds 2013 een reorganisatie plaats binnen de Nederlandse Politie. In verband met de samenvoeging van de Politieregio’s Brabant-Noord en Brabant Zuid-Oost naar de nieuwe Politie Eenheid Oost-Brabant, zal om administratieve redenen en vooral de grote hoeveelheden verlofhouders, bij een aantal van die verlofhouders een wijziging plaatsvinden van de einddatum van hun wapenverlof.

Uit brieven die een aantal verlofhouders intussen van de politie heeft ontvangen blijkt dat bijvoorbeeld voor verlofhouders in de gemeente Helmond de einddatum van het verlof is gewijzigd in 31 augustus (was 30 september). Bij verlofhouders in andere gemeenten blijkt dat de einddatum van bijvoorbeeld 30 september ongewijzigd is gebleven.

Aangenomen wordt dat alle verlofhouders van de politie een brief zullen ontvangen of wellicht al hebben ontvangen met daarin o.a. vermeld de al dan niet gewijzigde einddatum van hun verlof.

Kosten verlenging wapenverlof in 2016

– Kosten verlenging privéverlof: € 30,00.

– Kosten verlengen privéverlof met gelijktijdige verlenging van verenigingsverlof: € 30,00 (privéverlof) + € 15,00 (verenigingsverlof) is totaal € 45,00.

– De betaling van de leges dient ter plaatse te worden voldaan met een pinbetaling.

Bij verlenging wapenverlof over te leggen bescheiden

– Originele wapenverlof inclusief originele bijlage; indien verlof niet meer verlengd kan worden (zie achterzijde verlof) een recente kleurenpasfoto meebrengen.

– Origineel bewijs van lidmaatschap van een gecertificeerde Nederlandse schietvereniging; op KNSA-licentiepas staat naam vereniging + verenigingsnummer. Men kan alleen lid worden van de KNSA als men lid is van een gecertificeerde schietvereniging.

– Een volledig ingevuld en ondertekend C5 inlichtingenformulier; tweezijdig bedrukt of als losse pagina’s aangeleverd is niet relevant. Het formulier C5 is o.a. te downloaden via de verenigingssite www.hsvdehelm.nl rubriek Leden > Downloads (eerst inloggen), via de KNSA-site www.knsa.nl rubriek Downloadcenter en ook via www.politie.nl

– Schietregister / schietboekje met minimaal 18 schietbeurten, gemaakt in de afgelopen 12 maanden.

– Eventueel Europese vuurwapenpas; indien deze pas niet meer verlengd kan worden een recente kleurenfoto meebrengen.

Tenslotte het dringende advies: MAAK TIJDIG EEN AFSPRAAK MET DE POLITIE!

Verleng tijdig uw wapenverlof!

Verleng tijdig uw wapenverlof!

Overeenkomstig de Circulaire wapens en munitie artikel 2.4.8, lid 5, dient de verlofhouder uiterlijk 2 weken vóór de datum waarop de geldigheid van het verlof afloopt, het verlof ter verlenging aan te bieden aan de korpschef van politie.

Looptijd wapenverlof niet gewijzigd

Eerder is bekend gemaakt dat de looptijd van het verlof niet meer eindigt op een vaste datum (bij veel verloven was dat bijvoorbeeld 30 september) maar dat bij verlenging de geldigheid van het verlof voortaan ingaat op de dag dat het verlof wordt verlengd en dan een jaar na deze datum eindigt. In de praktijk was hierover verwarring ontstaan maar intussen zijn de eerste verloven verlengd en daaruit blijkt dat men, net als voorheen, toch van de vaste verlengingsdatum is uitgegaan.

Toch geen pasfoto op erkenning Wecg

Terwijl in juni 2016 nog het bericht verscheen dat ondanks eerdere afspraken met de Nationale Politie omtrent de Erkenning Wecg, het betreffende document WEL van een pasfoto moet worden voorzien, kwam men deze maand hierop weer terug. De Nationale Politie heeft onlangs aan de KNSA laten weten dat GEEN pasfoto zal worden gevraagd.

Zie hierover de publicaties van de KNSA van 16 juni en van 7 juli 2016 via www.knsa.nl

Maak tijdig een afspraak

Vanwege de te verwachten drukte wordt geadviseerd om niet tot op het laatste moment met verlenging van het verlof te wachten.

Maak tijdig een afspraak en geef aan welke documenten verlengd moeten worden. Vraag meteen welke papieren, pasjes e.d. je mee moet brengen. Neem originele pasjes en documenten mee zoals het verlof met de bijbehorende bijlage. Vergeet ook niet het inlichtingenformulier C5 in te vullen en in te leveren. Dit formulier kan worden gedownload via het ledendeel van de verenigingssite (eerst inloggen) rubriek ‘Downloads’ maar dat kan bijvoorbeeld ook via de website van de KNSA.

Let er verder op dat het verlof slechts 5x verlengd kan worden (zie achterzijde verlof) en dat daarna een nieuw verlof moet worden gemaakt, compleet met pasfoto.