Contributie 2020

Contributie 2020

Inleiding
Tijdens de Algemene Vergadering van woensdag 17 april 2019 is aan de vergadering een toelichting op het ledenbeleid in relatie tot de contributie gegeven. In de praktijk blijkt dat de huidige regeling van “betalen contributie voor de start van het nieuwe jaar”, dus 1 januari, in de praktijk kan leiden tot knelpunten. Bijvoorbeeld omdat leden die willen stoppen laat (eind december/begin januari) hun lidmaatschap opzeggen, waardoor er vaak geen/weinig tijd meer is om mutaties bij de KNSA in te dienen. Dit kost de vereniging jaarlijks onnodig KNSA contributie.

Vanuit de vergadering werd door enkele aanwezige leden voorgesteld om het contributiemoment naar voren te halen. Dit voorstel werd breed door de vergadering gesteund en het moment van 1 november in plaats van 1 januari werd genoemd.
Het Bestuur staat positief tegenover dit voorstel, zeker ook omdat dit moment dan samenloopt met het IOC-jaar (1 november-31 oktober), maar heeft de vergadering ook gemeld dat dit voor het jaar 2020 op basis van een verzoek aan de leden zal moeten plaatsvinden. Pas als de statuten/huishoudelijk reglement worden gewijzigd kan het nieuwe betaalmoment formeel worden ingevoerd en afgedwongen, uiteraard na instemming van de Algemene Vergadering.

Kortom, voor de betaling van de contributie voor 2020 verzoeken we je, in lijn met bovenstaand voorstel vanuit de Algemene Vergadering, vriendelijk deze binnenkort te voldoen doch uiterlijk voor 1 november aanstaande. Dit betekent derhalve eenmalig een snellere betaling dan in andere jaren, namelijk na 10 maanden. Met ingang van volgend jaar zal er dan telkens weer 12 maanden zitten tussen de twee betaalmomenten. De betaalde contributie blijft betrekking hebben op een kalenderjaar (1 januari t/m 31 december). Mocht betaling voor 1 november om moverende redenen niet mogelijk zijn neem dan contact op met de penningmeester om een regeling te treffen.

Zoals te doen gebruikelijk is het een eigen verantwoordelijkheid de contributie tijdig over te maken. Je ontvangt geen factuur of persoonlijke mail. Dit mailbericht bevat de uitnodiging tot betaling.

Tijdens de AV van 21 juni 2016 is het “voorstel contributie en andere bedragen H.S.V. “De Helm” 2017-2021” door de vergadering goedgekeurd. Dit leidt tot de hiernavolgende bedragen.

Contributiebedragen voor 2020 zijn:
Incl KNSA/Excl KNSA*¹
– Hoofdlidmaatschap € 255,00 / € 212,50
– Gezinslidmaatschap € 190,00 / € 147,50
– FT-lid € 177,00 / € 134,50
– Gezinslid FT *² € 155,00 / € 112,50

*¹ “exclusief KNSA” is van toepassing indien elders, bij een andere schietsportvereniging, de KNSA-licentiekosten worden voldaan.

*² Gezinslidmaatschap is van toepassing indien een lid op hetzelfde adres woont als een hoofdlid dat het volledig hoofdlidmaatschap betaald.

Betalingen richten aan IBAN:
NL55RABO0137935102 (Rabobank Helmond),
t.n.v. penningmeester H.S.V. “De Helm”.

KNSA-licenties 2020
Begin 2020 ontvangen we de jaarlijkse KNSA-licentiepassen. Degenen die tijdig de contributie voor het nieuwe jaar hebben betaald kunnen de licentiepas na berichtgeving vanuit het Bestuur ophalen in de kantine of op laten sturen naar het huisadres. Zoals je weet heb je de pas nodig voor het verlengen van je verlof en deelname aan wedstrijden. Ben je niet tijdig met betalen dan zul je zelf je pas moeten opvragen (hsvdehelm@gmail.com). Het bestuur neemt in dat geval niet zelf het initiatief!

We verzoeken je vriendelijk om binnenkort je contributie voor 2020 te voldoen zodat we deze ruim op tijd ontvangen.

Uiteraard rekenen we erop dat je nog vele jaren lid van onze vereniging zult blijven. Mocht je echter je lidmaatschap in 2020 niet kunnen/willen voortzetten meldt dat dan uiterlijk eind oktober 2019. Dit in verband met het afmelden bij de KNSA en het sanctiebeleid IOC. Wanneer we je afmelding niet tijdig hebben ontvangen zullen wij de volledige contributie 2020 in rekening brengen.

Aspiranten die (na de eerste 6 maanden) gedurende het jaar hun lidmaatschap verwerven betalen contributie naar tijd gelang. Dus word je, na je aspirant-periode van een half jaar, bijvoorbeeld per 1 maart volwaardig lid dan maak je op dat moment 10/12 van het verschuldigde jaarbedrag over. Je wordt verzocht zelf alert te zijn op een tijdige betaling. De termijn is ‘binnen twee weken nadat je van het Bestuur te horen hebt gekregen dat je aspirant-lidmaatschap is omgezet in een hoofd lidmaatschap’.