Kosten

WAT ZIJN DE KOSTEN OP JAARBASIS VOOR EEN BEGINNEND SCHUTTER 18+?

De uitgaven voor een beginnend sportschutter bestaan uit:

Eenmalige kosten

–          kosten van Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen (VOG NP)
–          entreegeld H.S.V. “De Helm” en entreegeld KNSA
–          verplichte basiscursus schietsport en munitie
–          aankoop gehoorbeschermers (gebruik verplicht) en eventueel ook        veiligheidsbril (wordt sterk           aangeraden)

Doorlopende / jaarlijkse kosten

–          contributie H.S.V. “De Helm” en contributie KNSA
–          kosten van schietoefeningen

H.S.V. “De Helm” kent in 2018 de volgende entree- en contributiebedragen

A:  Aspiranten (aspirantperiode is 6 maanden)

Attentie: schietsportverenigingen innen niet alleen de eigen entreegelden en contributie maar ook die van de KNSA en dragen vervolgens de laatstgenoemde bedragen af aan de KNSA.

–          entreegeld H.S.V. “De Helm” en entreegeld KNSA               €   92,50
–          contributie eerste 6 maanden (= asp. periode) incl. de kosten van de verplichte basiscursus en munitie                 € 145,00

Na de eerste 6 maanden zijn aspiranten een tijdsevenredig deel van het onder B. genoemde contributiebedrag verschuldigd.

B:  Leden

–          contributie H.S.V. “De Helm” voor hoofdlid € 202,50 + contributie KNSA € 42,50
is totaal                                            € 250,00
–          contributie H.S.V. “De Helm” voor hoofdlid met uitsluitend luchtgeweer (Field target) € 129,50 + contributie KNSA € 42,50 is totaal                                            € 172,00

In het geval dat meer leden van een gezin lid zijn geldt voor het 2e en volgende gezinslid een lager tarief.

Kosten van schietoefeningen

Deze kosten bestaan hoofdzakelijk uit kosten van munitie en kosten van schietschijven. Uiteraard zijn deze kosten op jaarbasis afhankelijk van de frequentie waarmee u de schietsport beoefent en de daarbij gebruikte hoeveelheid munitie en schietschijven. Ga daarbij uit van ca. 24x per jaar. Veel schutters schieten nog frequenter en echt veel minder is niet wenselijk. Daarbij is 40 schoten per keer gemiddeld.

De munitie voor klein kaliber wapens (munitie .22 LR) is betrekkelijk goedkoop, ca.

€ 5,00 per 50 schoten. Andere c.q. zwaardere munitie is beduidend duurder en kan, afhankelijk van het merk munitie, oplopen tot meer dan € 20,00 per 50 schoten.

‘Kogeltjes’ voor luchtdrukwapens kunnen veel voordeliger zijn. Kogelinslagen in schietschijven kunnen worden afgeplakt waardoor deze veel langer gebruikt kunnnen worden.

De kosten van schietschijven zijn dan relatief laag en laten we hier buiten beschouwing.

Voorts zult u in het begin moeten investeren in een veiligheidsbril en gehoorbeschermers; de kosten hiervan kunnen beperkt blijven tot enige tientjes.

De meeste leden drinken en/of eten op de club ook wel iets, maar die kosten zijn relatief laag en laten we hier buiten beschouwing. Ook de vervoerskosten tussen huisadres en vereniging v.v. nemen we hier niet mee.

De kosten van aanschaffing van een (klein kaliber) wapen (dit mag pas na één jaar gewoon lidmaatschap) zijn afhankelijk van uw wensen en kunnen daarom zeer sterk variëren. Ook deze kosten laten we hier buiten beschouwing.

RESUMÉ

Het bovenstaande kunnen we het beste toelichten met een voorbeeld.

Stel: iemand wordt aspirant per 1 januari en gewoon lid (hoofdlid) vanaf 1 juli in dat jaar. De aspirant moet de schietsport beoefenen met een (verenigings)vuurwapen. De kosten bedragen dan in dat 1e jaar:

–          kosten VOG NP                                                                                     €   41,35
–          kosten gehoorbeschermers / veiligheidsbril, ca.               €   50,00
–          entreegelden en contributiebedragen 1e 6 maan               € 237,50
–          contributiebedragen 2e halfjaar; 6/12 x € 250,00 =          € 125,00
–          kosten munitie bij 20 schietoefeningen in het 1e jaar met

klein kaliber munitie en 40 schoten per keer is ca. 16 doosjes met 50 stuks patronen à € 5,00 per doosje =                    €   80,00

Totale kosten 1e jaar, excl. consumpties/vervoerskosten, afgerond         € 525,00

Het moge duidelijk zijn dat wanneer de aspirantperiode in de loop van het jaar begint, en dat is meestal het geval, de totale kosten in dat jaar dan minder bedragen dan de aangegeven € 525,00.

Bij het gegeven voorbeeld bedragen de kosten in het 2e jaar:

–          contributiebedragen                                                                                          € 250,00
–          kosten munitie bij 24 schietoefeningen; 40 schoten per keer        € 100,00

Totale kosten 2e jaar, exclusief consumpties en vervoerskosten             € 350,00