Kosten

WAT ZIJN DE KOSTEN OP JAARBASIS VOOR EEN BEGINNEND SCHUTTER 18+?

De uitgaven voor een beginnend sportschutter bestaan uit:

Eenmalige kosten
– kosten van Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen (VOG NP)
– entreegeld H.S.V. “De Helm” en entreegeld KNSA
– verplichte basiscurus schietsport en munitie
– aankoop gehoorbeschermers en eventueel ook schietbril
Doorlopende / jaarlijkse kosten
– contributie H.S.V. “De Helm” en contributie KNSA
– kosten van schietoefeningen

H.S.V. “De Helm” kent in 2016 de volgende entree- en contributiebedragen:

A. Aspiranten (aspirantperiode is 6 maanden)
Attentie: schietsportverenigingen innen niet alleen de eigen entreegelden en contributie maar ook die van de KNSA en dragen vervolgens de laatstgenoemde bedragen af aan de KNSA.
– entreegeld H.S.V. “De Helm” en entreegeld KNSA € 85,00
– contributie eerste 6 maanden (asp. periode) incl. kosten verplichte basiscursus / munitie € 130,00
Na de eerste 6 maanden zijn aspiranten een tijdsevenredig deel van het onder B. genoemde contributiebedrag verschuldigd.

B. Leden

 Contributie KNSA Totaal
contributie H.S.V. de Helm voor hoofdlid  €197,50 €42,50 €240,00
contributie H.S.V de Helm voor hoofdlid  €119,50 luchtgeweer / FT €42,50 €162,00

In het geval dat meer leden van een gezin lid zijn geldt voor het 2e en volgende gezinslid een lager tarief.

Kosten van schietoefeningen
Deze kosten bestaan hoofdzakelijk uit kosten van munitie en kosten van schietschijven. Uiteraard zijn deze kosten op jaarbasis afhankelijk van de frequentie waarmee u de schietsport beoefent en de daarbij gebruikte hoeveelheid munitie en schietschijven. Ga daarbij uit van ca. 24x per jaar. Veel schutters schieten nog frequenter en echt veel minder is niet wenselijk. Daarbij is 40 schoten per keer gemiddeld.
In de beginperiode mag u zich alleen met klein kaliber wapens (munitie .22 LR) in de schietsport bekwamen. De munitie voor deze wapens is betrekkelijk goedkoop, ca. € 4,50 per 50 schoten. Andere c.q. zwaardere munitie is beduidend duurder en kan oplopen tot meer dan € 20,00 per 50 schoten. ‘Kogeltjes’ voor luchtdrukwapens kunnen veel voordeliger zijn. Kogelinslagen in schietschijven kunnen worden afgeplakt waardoor deze veel langer gebruikt kunnnen worden.
De kosten van schietschijven zijn dan relatief laag en laten we hier buiten beschouwing.

Voorts zult u in het begin moeten investeren in een schietbril en gehoorbeschermers; de kosten hiervan kunnen beperkt blijven tot enige tientjes.
De meeste leden drinken en/of eten op de club ook wel iets, maar die kosten zijn relatief laag en laten we hier buiten beschouwing. Ook de vervoerskosten tussen huisadres en vereniging v.v. nemen we hier niet mee.
De kosten van aanschaffing van een (klein kaliber) wapen (dit mag pas na één jaar gewoon lidmaatschap) zijn afhankelijk van uw wensen en kunnen daarom zeer sterk variëren. Ook deze kosten laten we hier buiten beschouwing.

RESUMÉ
Het bovenstaande kunnen we het beste toelichten met een voorbeeld.
Stel: een geïnteresseerde wordt aspirant per 1 januari en gewoon lid (hoofdlid) vanaf 1 juli in dat jaar. De aspirant wil de schietsport beoefenen met een (verenigings)vuurwapen.
De kosten bedragen dan in dat 1e jaar:

kosten VOG NP €41,00
kosten gehoorbeschermers / schietbril circa €50,00
entreegelden en contributiebedragen 1e 6 maanden €215,00
kosten munitie bij ca 20 schietoefeningen in het 1e jaar €72,00
contributie bedragen 2e halfjaar, 6/12 x €240,00 €120,00

Totale kosten 1e jaar, excl. consumpties / vervoerskosten zijn dus ongeveer € 500,00

Het moge duidelijk zijn dat wanneer de aspirantperiode in de loop van het jaar begint, en dat is meestal het geval, de totale kosten in dat jaar dan minder bedragen dan de aangegeven € 500,00.

Bij het gegeven voorbeeld bedragen de kosten in het 2e jaar:

contributie bedragen HSV de Helm en KNSA €240,00
kosten munitie bij 24 schietoefeningen met 40 schoten per keer €90,00

Totale kosten 2e jaar, exclusief consumpties en vervoerskosten € 330,00