Blog

Nieuwsbericht leden 3 januari 2023

Nieuwsbericht leden 3 januari 2023

Allereerst de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Dat 2023 in alle opzichten een voorspoedig en gezond jaar mag zijn, voor jou en je naasten. Wij zullen er als bestuur en vrijwilligers weer alles aan doen om jullie zo goed mogelijk in staat te stellen jullie favoriete sport te beoefenen.

NIEUWJAARSRECEPTIE

Op zondag 8 januari 2023 ontmoeten we je vanaf 14:00 uur graag in de kantine van de schietbaan om gezamenlijk het glas te heffen op het nieuwe jaar.

JAARPLANNING 2023

De jaarplanning 2023 is beschikbaar en zal in de kalender op de website worden verwerkt. Via deze link kun je de volledige jaarplanning in PDF downloaden. Noteer de voor jou relevante data in je agenda zodat je niet onnodig naar de baan komt of bepaalde evenementen mist.

Heb je vragen over deze jaarplanning laat het dan weten via penningmeester@hsvdehelm.nl

Nieuwsbericht leden 23 oktober 2022

NIEUWSBERICHT LEDEN 23 OKTOBER 2022

Beste collega-schutters,

(NIEUWE) WIJZIGING WM32-FORMULIER
Diegenen die een nieuw wapenverlof aanvragen en diegenen die hun bestaande verlof verlengen, zijn verplicht om een inlichtingenformulier (WM32) bij die aanvraag c.q. verlenging bij te voegen.
Dit formulier is onlangs gewijzigd en via het nieuwsbericht van 26 september hebben wij dat aan iedereen laten weten.
Een van de wijzigingen betrof het vermelden van de ID-gegevens, zoals paspoort of rijbewijs met het nummer en datum van afgifte door de 3 referenten.

Bezwaar KNSA
De KNSA heeft bezwaar gemaakt tegen de wijziging van het formulier, in het bijzonder tegen de vraag om identiteitsgegevens in te vullen, omdat het hier om uiterst gevoelige persoonsgegevens gaat die zichtbaar zijn voor aanvrager en voor de andere referenten.

ID-gegevens worden van het formulier verwijderd
De Korpsleiding van de Politie heeft aan de KNSA laten weten dat zij het Ministerie van Justitie en Veiligheid zal vragen om de vraag betreffende de ID-gegevens te schrappen. Tevens heeft de Politie laten weten dat deze gegevens per direct niet meer behoeven te worden ingevuld.

Nieuw WM32 formulier
Het formulier zal nog officieel worden gewijzigd en tot het zo ver is, kan het huidige formulier gebruikt worden. De ID-gegevens moeten dus niet meer worden ingevuld; een handtekening van alle referenten blijft wel nodig.
Zodra het nieuwe WM32 formulier beschikbaar is zal dat formulier op de website van de vereniging worden geplaatst. Lees verder “Nieuwsbericht leden 23 oktober 2022”

Nieuwsbericht leden 18 oktober 2022

NIEUWSBERICHT LEDEN 18 OKTOBER 2022

Beste collega-schutters,

ALGEMENE VERGADERING 2022
Graag herinneren we je eraan dat de Algemene Vergadering van de vereniging zal plaatsvinden op dinsdag 1 november 2022. De uitnodiging / agenda en overige stukken voor de vergadering vind je op het besloten deel van de website.

PLANNING VIERDE KWARTAAL 2022
De planning voor het vierde kwartaal van dit jaar is aangepast aan de laatste stand van zaken. De kalender op de website is hierop aangepast.
De belangrijkste wijzigingen betreffen:
– datum Wedstrijd Precisiegeweer, zaterdag 22 oktober 2022 (geen trainingen vereniging)
– datum Algemene Vergadering, dinsdag 1 november 2022
– datum Field Target, 4e wedstrijd, zondag 6 november 2022
– data extra trainingen vereniging op zaterdagavond en zondagen

SINT-NICOLAASMIDDAG
Op zondag 27 november aanstaande zal de goede Sint onze accommodatie aan de Lagedijk voor het eerst in drie jaar weer bezoeken. De middag start om 14:00 uur. Het inschrijfformulier en programma zijn te vinden op het besloten deel de website.

DENK JE NOG AAN……
– betaling contributie 2023, uiterlijk 31 oktober 2022 (zie eerdere berichten);
Bij vragen: penningmeester@hsvdehelm.nl
Betaalgegevens: NL55RABO 0137935102, t.n.v. penningmeester H.S.V. “De Helm”, o.v.v. lidnummer.
– tijdige afronding IOC 2021 – 2022, uiterlijk 31 oktober 2022

Nieuwsbericht leden 26 september 2022

Nieuwsbericht leden 26 september 2022

Beste collega-schutters,

EERSTE VERLOFAANVRAGEN WEER MOGELIJK!

Met ingang van 23 september 2022 is de Regeling wapens en munitie (RWM) gewijzigd, waardoor nieuwe verlofaanvragen weer door de politie in behandeling kunnen worden genomen.

De wijzigingen betreffen:

in plaats van de e-screener moet weer het inlichtingenformulier WM32 worden gebruikt;

het formulier WM 32 is gewijzigd. De wijzigingen betreffen:

in het formulier worden nu ook de nationaliteit, geboorteplaats en het geboorteland van betrokkene gevraagd;

alle drie de referenten moeten voortaan expliciet en ondubbelzinnig hun toestemming verlenen om als referent te worden opgevoerd. Zij moeten de gegevens van hun identiteitsbewijs invullen en het formulier ondertekenen, waarmee zij toestemming verlenen voor het feit dat zij als referent optreden en dat zij instemmen met het verwerken van hun persoonsgegevens door de politie;

de leges voor de eerste aanvraag van een wapenverlof zijn verlaagd met 54,45 euro. Dit bedrag betrof de e-screener die zoals bekend is opgeschort. De legeskosten voor een eerste aanvraag van een wapenverlof bedragen nu dus 138,20 euro.

Dit nieuwe formulier staat in de download sectie in het besloten leden deel van de website. Lees verder “Nieuwsbericht leden 26 september 2022”

Nieuwsbericht leden 19 september 2022

nieuwsbericht leden 19 september 2022

ALGEMENE VERGADERING 2022

Graag herinneren we je eraan dat de Algemene Vergadering van de vereniging zal plaatsvinden op dinsdag 1 november 2022.

CONTRIBUTIE 2023

Begin augustus hebben wij je opgeroepen de contributie voor 2023 te voldoen. Dank aan degenen die aan de oproep inmiddels gehoor hebben gegeven. Voor hen die dat nog niet hebben gedaan is het van belang te weten dat de deadline op eind oktober ligt.

Zoals eerder gemeld willen wij, mede gelet op de huidige situatie van hoge kosten en inflatie, de contributie voor 2023 vooralsnog op het huidige niveau houden. Dit betekent dat de contributie voor het vierde jaar op rij gelijk blijft. Vooralsnog, omdat we de kostenontwikkelingen van komende tijd nog onvoldoende kunnen overzien en daarom een slag om de arm moeten houden om indien nodig de Algemene Vergadering op een later moment te vragen een uitspraak te doen over de hoogte van de ledenbijdragen.

We vragen je bij deze om binnenkort je contributie voor 2023 over te maken. Deze bedraagt voor alle disciplines € 255 (gezinslid € 190) en voor alleen lucht/Field Target € 177 (gezinslid € 155) *. Ben je ook lid van een andere schietsportvereniging en ontvang je daar je KNSA licentiepas dan kun je € 42,50 op de hiervoor vermelde bedragen in mindering brengen. Lees verder “Nieuwsbericht leden 19 september 2022”

Uitgifte verenigingswapens tijdens bouwvakvakantie

Uitgifte verenigingswapens tijdens bouwvakvakantie

Het nieuwsbericht van 29 juli jongstleden over onder andere de beperkte openstelling van de accommodatie tijdens de bouwvak, heeft bij enkele leden vragen opgeroepen wat betreft de uitgifte van verenigingswapens. Voor alle duidelijkheid herhalen wij nog een keer de met de coördinatoren / commissarissen gemaakte afspraak dat de reguliere schiettijden (zie website) tijdens de bouwvak (maandag 8 t/m zondag 28 augustus 2022) gehandhaafd blijven met uitzondering van:
– maandagavond, 8, 15 en 22 augustus: schietbaan voor alle disciplines gesloten
– vrijdagavond 12 en 19 augustus: schietbaan voor alle disciplines gesloten
– zaterdag 27 augustus: schietbaan vanwege externe wedstrijd, voor alle verenigingsdiciplines gesloten

Tijdens de reguliere schietavonden voor pistool/revolver en voor geweer worden ook verenigingswapens uitgegeven zoals te doen gebruikelijk.

Voor de geweerdisciplines geldt dat op zaterdag 13 en 20 augustus de schietbaan om 16.00 uur sluit. Op zaterdagen worden alleen verenigingswapens uitgegeven tussen 13.00 en 15.00 uur, zoals al langer geldt.

Nieuwsbericht leden 29 juli 2022

Nieuwsbericht leden 29 juli 2022

Algemene Vergadering 2022
Eerder heb je bericht ontvangen dat de Algemene Vergadering van 7 juni j.l. vanwege omstandigheden geen doorgang kon vinden. Inmiddels heeft het bestuur een nieuwe datum vastgesteld. De Algemene Vergadering zal nu plaatsvinden op dinsdag 1 november 2022.

Contributie 2023
Ondanks de lastige twee jaren die achter ons liggen vanwege de wereldwijde Corona Pandemie zijn jullie de vereniging trouw gebleven. Dank daarvoor, dat waarderen wij zeer.
Inmiddels zijn we alweer langere tijd volop aan het trainen en kunnen we als vanouds in de kantine een drankje en hapje nuttigen. Ook de meeste (externe) wedstrijden en trainingen zijn weer terug. Maar er zijn ook nieuwe uitdagingen. Zo zijn de kosten in zijn algemeenheid fors gestegen, gaat het hard met de inflatie, en is het einde helaas nog niet in zicht. Dat raakt ons allen privé, maar ook in het kunnen beoefenen van onze sport. Denk alleen maar aan de prijsstijging van munitie, die overigens vooral ook veroorzaakt wordt door de huidige beperkte beschikbaarheid.

De forse prijsstijgingen raken ook de stichting en vereniging in hun mogelijkheden: de kosten voor onderhoud van onze accommodatie, voor aanschaf van materialen voor de schietsport, van inkopen voor de kantine en vooral de kosten van energie groeien snel. Wat dat precies allemaal betekent zal de komende maanden steeds meer duidelijk worden, de besturen van de vereniging en stichting zijn hierover in goed contact en zullen tijdens de Algemene Vergadering met meer informatie komen.

De contributie is en blijft voor de vereniging de stabiele factor als het gaat om inkomsten. We vragen jullie dan ook vriendelijk deze binnenkort weer over te maken. De deadline is in ieder geval net als in voorgaande jaren eind oktober, maar het zou prettig zijn als we vanaf nu jullie bijdragen weer gespreid zien binnenkomen. Overigens willen wij, mede gelet op de huidige situatie van hoge kosten en inflatie, de contributie voor 2023 vooralsnog op het huidige niveau houden. Dit betekent dat de contributie voor het vierde jaar op rij gelijk blijft. Vooralsnog, omdat we de kostenontwikkelingen van komende tijd onvoldoende kunnen overzien en daarom een slag om de arm moeten houden om indien nodig de Algemene Vergadering op een later moment te vragen een uitspraak te doen over de hoogte van de bijdragen.

We vragen je bij deze om binnenkort je contributie voor 2023 over te maken. Deze bedraagt voor alle disciplines € 255 (gezinslid € 190) en voor alleen lucht/Field Target € 177 (gezinslid € 155) *. Ben je ook lid van een andere schietsportvereniging en ontvang je daar je KNSA licentiepas dan kun je € 42,50 op de hiervoor vermelde bedragen in mindering brengen.
* NB voor de contributiebedragen lucht/Field target is een wijzigingsvoorstel in de maak dat aan de Algemene Vergadering zal worden voorgelegd en nog van invloed kan zijn op de hoogte van de contributie voor 2023. Met de leden die het aangaat zal te zijner tijd contact worden opgenomen. Mochten zij inmiddels teveel dan wel te weinig aan contributie hebben betaald dan wordt dat uiteraard verrekend.

Bij vragen: penningmeester@hsvdehelm.nl

Betaalgegevens: NL55RABO 0137935102, t.n.v. penningmeester H.S.V. “De Helm”, o.v.v. lidnummer.

Opening schietbaan tijdens bouwvak
In het verleden was de schietbaan tijdens de drie weken bouwvak altijd voor alle activiteiten gesloten. Dat bood de stichting o.a. de mogelijkheid noodzakelijk onderhoud te verrichten. Afgelopen jaren hebben we goede ervaringen opgedaan met (beperkte) openstelling tijdens de bouwvak, en nu er voor komende weken geen noemenswaardige werkzaamheden staan gepland kan de schietbaan ook grotendeels geopend blijven. Met dank aan de vrijwilligers.

In overleg met de coördinatoren/commissarissen is afgesproken dat de reguliere schiettijden (zie website) tijdens de bouwvak (maandag 8 t/m zondag 28 augustus 2022) gehandhaafd blijven met uitzondering van:
– maandagavond 8, 15 en 22 augustus: schietbaan voor alle disciplines gesloten
– vrijdagavond 12 en 19 augustus: schietbaan voor alle disciplines gesloten
– zaterdag 27 augustus: schietbaan, vanwege externe wedstrijd, voor alle verenigingsdisciplines gesloten

Voor de geweer disciplines geldt dat op zaterdag 13 en 20 augustus de schietbaan om 16 uur sluit. Bovendien kunnen verenigingswapens tijdens de bouwvak alleen op zaterdagen tussen 13:00-15:00 uur worden uitgegeven en niet tijdens de reguliere schietavonden.

Een fijne (voortzetting van de) zomervakantie gewenst!

Bestuur H.S.V. “De Helm”