Nieuwsbericht leden 18 oktober 2022

NIEUWSBERICHT LEDEN 18 OKTOBER 2022

Beste collega-schutters,

ALGEMENE VERGADERING 2022
Graag herinneren we je eraan dat de Algemene Vergadering van de vereniging zal plaatsvinden op dinsdag 1 november 2022. De uitnodiging / agenda en overige stukken voor de vergadering vind je op het besloten deel van de website.

PLANNING VIERDE KWARTAAL 2022
De planning voor het vierde kwartaal van dit jaar is aangepast aan de laatste stand van zaken. De kalender op de website is hierop aangepast.
De belangrijkste wijzigingen betreffen:
– datum Wedstrijd Precisiegeweer, zaterdag 22 oktober 2022 (geen trainingen vereniging)
– datum Algemene Vergadering, dinsdag 1 november 2022
– datum Field Target, 4e wedstrijd, zondag 6 november 2022
– data extra trainingen vereniging op zaterdagavond en zondagen

SINT-NICOLAASMIDDAG
Op zondag 27 november aanstaande zal de goede Sint onze accommodatie aan de Lagedijk voor het eerst in drie jaar weer bezoeken. De middag start om 14:00 uur. Het inschrijfformulier en programma zijn te vinden op het besloten deel de website.

DENK JE NOG AAN……
– betaling contributie 2023, uiterlijk 31 oktober 2022 (zie eerdere berichten);
Bij vragen: penningmeester@hsvdehelm.nl
Betaalgegevens: NL55RABO 0137935102, t.n.v. penningmeester H.S.V. “De Helm”, o.v.v. lidnummer.
– tijdige afronding IOC 2021 – 2022, uiterlijk 31 oktober 2022

Nieuwsbericht leden 19 september 2022

nieuwsbericht leden 19 september 2022

ALGEMENE VERGADERING 2022

Graag herinneren we je eraan dat de Algemene Vergadering van de vereniging zal plaatsvinden op dinsdag 1 november 2022.

CONTRIBUTIE 2023

Begin augustus hebben wij je opgeroepen de contributie voor 2023 te voldoen. Dank aan degenen die aan de oproep inmiddels gehoor hebben gegeven. Voor hen die dat nog niet hebben gedaan is het van belang te weten dat de deadline op eind oktober ligt.

Zoals eerder gemeld willen wij, mede gelet op de huidige situatie van hoge kosten en inflatie, de contributie voor 2023 vooralsnog op het huidige niveau houden. Dit betekent dat de contributie voor het vierde jaar op rij gelijk blijft. Vooralsnog, omdat we de kostenontwikkelingen van komende tijd nog onvoldoende kunnen overzien en daarom een slag om de arm moeten houden om indien nodig de Algemene Vergadering op een later moment te vragen een uitspraak te doen over de hoogte van de ledenbijdragen.

We vragen je bij deze om binnenkort je contributie voor 2023 over te maken. Deze bedraagt voor alle disciplines € 255 (gezinslid € 190) en voor alleen lucht/Field Target € 177 (gezinslid € 155) *. Ben je ook lid van een andere schietsportvereniging en ontvang je daar je KNSA licentiepas dan kun je € 42,50 op de hiervoor vermelde bedragen in mindering brengen. Lees verder “Nieuwsbericht leden 19 september 2022”

Nieuwsbericht leden 18 juli 2022

Nieuwsbericht leden 18 juli 2022

Op 22 mei jl. heeft ons bestuur middels een nieuwsbericht aan jullie laten weten dat het door 3 deskundigen opgestelde eindrapport van de e-screener gereed was en dat uit dit rapport blijkt dat de e-screener ondeugdelijk is.

Op grond van dit rapport heeft de Minister van Justitie en Veiligheid afgelopen vrijdag 15 juli in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat de inzet van de e-screener voor aanvragers van een wapenverlof wordt opgeschort.

Omdat de minister dit heeft besloten moet de Regeling wapens en munitie (Rwm) op dit punt gewijzigd worden en ook het bedrag dat aan leges betaald moet worden moet in de Regeling worden verlaagd. 

Het ministerie werkt nu aan een aanpassing van de Regeling en gedurende die periode kunnen helaas nieuwe aanvragen voor een verlof niet in behandeling worden genomen.

De KNSA heeft het ministerie verzocht om zo spoedig mogelijk de wijziging van de Regeling te effectueren, zodat leden zo snel mogelijk weer verlof kunnen aanvragen.
Leden die momenteel overwegen om voor het eerst een wapenverlof aan te vragen wordt geadviseerd om vooralsnog geen afspraken te maken met een wapenhandelaar over de aankoop van een wapen en doe vooral ook geen aanbetaling op een wapen. Wacht tot dat er vanuit het Ministerie en de KNSA meer informatie komt.

Voor een meer uitvoerige toelichting op dit onderwerp en voor inzage van de brief van de Minister aan de Kamer, wordt verwezen naar de website van de KNSA,  www.knsa.nl 

Nieuwsbericht leden 12 juni 2022

Nieuwsbericht leden 12 juni 2022

UITREIKEN VERENIGINGSWAPENS (GEWEER)           

De laatste tijd bereiken ons bestuur vragen van aspiranten en van 1e jaars leden over de tijden dat tijdens de trainingsavonden en op zaterdag verenigingswapens worden uitgereikt voor de wapengroepen klein en groot kaliber geweer (KKG en GKG).
De tijden dat verenigingswapens worden uitgereikt zijn gelijk aan de voor genoemde wapengroepen vastgestelde schiettijden met een beperking op zaterdag, zoals aangegeven op de verenigingssite, te weten:
– dinsdagavond van 18.30 tot 20.00 uur (KKG)
– donderdagavond van 19.00 tot 22.00 uur (KKG en GKG)
– vrijdagavond van 19.30 tot 21.00 uur (KKG)
– zaterdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur (KKG en GKG). Na 15.00 uur kan tot 17.00 uur nog wel met eigen wapens worden geschoten maar verenigingswapens worden dan niet meer uitgereikt.
BAANCOMMANDANTSCHAP

Leden zijn verplicht om bij toerbeurt toezicht te houden op de schietactiviteiten en wel volgens een namens het bestuur door de commissarissen van de diverse wapengroepen opgesteld rooster.
De lijsten met baancommandanten staan op de verenigingssite, rubriek Leden > Baancommandant (eerst inloggen) en ze hangen ook op het publicatiebord in de kantine. Zorg er voor dat je de dag(en) waarop je bent ingedeeld goed in je agenda zet.
Het bestuur verzoekt iedereen dringend om hier serieus mee om te gaan. Jouw collega schutters rekenen op je aanwezigheid. Bedenk dat elk verzuim een extra belasting betekent voor anderen!
Als je bij nader inzien verhinderd blijkt te zijn dien je zelf te zorgen voor vervanging hetgeen in beginsel niet anders kan dan door ruiling met een ander.
Een simpele mededeling zoals ‘ik kan vanavond niet’ of een lid blijft zonder enige reactie weg, is niet aanvaardbaar en zal daarom als een 1e verzuim worden aangemerkt. Na een 2e verzuim kan het bestuur aan betrokkene sancties opleggen.

UW PERSOONLIJKE VEILGHEID

Dragen gehoorbescherming
Op de schietbaan is het dragen van deugdelijke gehoorbescherming verplicht. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Gehoorschade als gevolg van het niet dragen van een deugdelijke gehoorbescherming is voor eigen risico!
Dragen veiligheidsbril
Het dragen van een deugdelijke veiligheidsbril bij het schieten wordt ten zeerste aangeraden. Vooral ook bij het schieten met zwart kruit wapens. Er bestaat altijd kans op rondvliegende metaaldeeltjes, hete hulzen, oliespatten of kruitdeeltjes.
Een veiligheidsbril is bij dynamische disciplines verplicht, zowel voor schutters als voor het op de schietbaan aanwezige kader.
Ook het dragen van een veiligheidsbril is uw eigen verantwoordelijkheid. Letsel ten gevolge van het niet dragen van een deugdelijke veiligheidsbril is voor eigen risico.

AANVANG SCHIETOEFENINGEN / VEILIGHEID

Zoals bekend mag er bij afwezigheid van de toezicht houdende functionarissen (commissaris en baancommandant) NIET geschoten worden! Ook het alvast uitpakken van wapens en ophangen van kaarten is dan niet toegestaan.
Als voornoemde functionarissen (nog) niet aanwezig zijn en ook als je eerder aanwezig bent dan het tijdstip dat volgens planning jouw discipline start, dien je in de kantine te wachten.
Bij constatering van overtreding van dit verbod zijn de commissaris en/of baancommandant en eventueel ook een aanwezige bestuurder bevoegd om de overtreder(s) voor die dag/avond weg te sturen. In het voorkomende geval willen we geen discussie op de baan; voor eventuele bezwaren kun je bij het bestuur terecht.

Nieuwsbericht leden 22 mei 2022

Nieuwsbericht leden 22 mei 2022

ALGEMENE VERGADERING (AV) 7 JUNI 2022 VERPLAATST

Bij deze laat het bestuur weten dat door een samenloop van omstandigheden de AV van 7 juni zal worden verplaatst naar een nog nader te bepalen moment ná de zomervakantie. De nieuwe datum zal tijdig bekend worden gemaakt.

EINDRAPPORT VAN DESKUNDIGEN OVER E-SCREENER GEREED

Zoals bekend is in het najaar van 2019 de e-screener in werking getreden. Deze e-screener is een computergestuurde vragenlijst die nieuwe verlofaanvragers verplicht moeten doen voor het verkrijgen van een wapenverlof. Aanvankelijk gold deze verplichting ook voor bestaande verlofhouders maar vanwege veel bezwaren is de e-screener voor bestaande verlofhouders stopgezet.

Op verzoek van de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA) en van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) heeft de Rechtbank in Den Haag drie deskundigen aangewezen om de e-screener aan een onderzoek te onderwerpen.

Het eindrapport van de e-screener is inmiddels gereed en uit dat rapport blijkt volgens de KNSA zonneklaar dat de e-screener ondeugdelijk is. Voorts blijkt ook dat de wijze waarop dit instrument door de politie wordt ingezet niet juist is.

De KNSA en de KNJV zullen de Minister van Justitie en Veiligheid verzoeken om zo spoedig mogelijk met hen in gesprek te gaan en tot die tijd de inzet van de e-screener op te schorten. Lees verder “Nieuwsbericht leden 22 mei 2022”

Nieuwsbericht leden 2 april 2022

Nieuwsbericht leden 2 april 2002

Leges voor een erkenning Wecg

De erkenning Wecg (een erkenning om los kruit voorhanden te mogen hebben voor bijvoorbeeld herladers en Historische Wapenschutters) werd tot voor kort verstrekt aan verlofhouders zonder dat daarvoor kosten in rekening werden gebracht.

Met ingang van april 2022 worden echter alleen nog erkenningen voor het voorhanden hebben van kruit verleend conform de geldende Wecg (Wet explosieven voor civiel gebruik). Dit betekent:

– dat diegenen die reeds over een erkenning beschikken, hun erkenning kunnen verlengen tegen een onkostenvergoeding van 60,00 euro. De erkenning is dan wel vijf (5) jaar geldig;

– dat voor het aanvragen van een geheel nieuwe erkenning voor het voorhanden hebben van kruit, de leges 121,00 euro bedragen. Ook hier geldt dat de erkenning voor vijf (5) jaar geldig is.

Het volledige nieuwsbericht kun je nalezen op de website van de KNSA, www.knsa.nl Lees verder “Nieuwsbericht leden 2 april 2022”

Nieuwsbericht leden 15 februari 2022

Nieuwsbericht leden 15 februari 2022

KNSA licentiepassen
De KNSA licentiepassen 2022 zijn inmiddels af te halen bij de bar. Deze heb je nodig bij deelname aan wedstrijden en bij het verlengen van je verlof.
De KNSA licentiepas 2021 is nog tot 1 maart geldig!

Aanvang schietoefeningen / veiligheid!
Zoals bekend mag er bij afwezigheid van de toezicht houdende functionarissen (commissaris en baancommandant) NIET geschoten worden! Ook het alvast uitpakken van wapens en ophangen van kaarten is dan niet toegestaan.
Als voornoemde functionarissen (nog) niet aanwezig zijn en ook als je eerder aanwezig bent dan het tijdstip dat volgens planning jouw discipline start, dien je in de kantine te wachten.
Bij constatering van overtreding van dit verbod zijn de commissaris en/of baancommandant en eventueel ook een aanwezige bestuurder bevoegd om de overtreder(s) voor die dag/avond weg te sturen.
In het voorkomende geval willen we geen discussie op de baan; voor eventuele bezwaren kun je bij het bestuur terecht. Lees verder “Nieuwsbericht leden 15 februari 2022”

Nieuwsbericht leden 22 januari 2022

NIEUWSBERICHT LEDEN 22 januari 2022

Overleggen schietregister bij verlofverlenging in 2022

Bij verlofverlengingen in januari van dit jaar is gebleken dat Korpscheftaken, anders dan in 2020 en 2021, in de verlengingsbrief weer vraagt om bij de aanvraag verlenging verlof onder andere ook weer het schietregister te overleggen. Alle verlofhouders worden daarom dringend geadviseerd hier rekening mee te houden. Als er een acceptabele reden is voor het niet kunnen halen van minimaal 18 schietbeurten in de 12 maanden voorafgaande aan de aanvraag verlenging, dan doe je er goed aan om hierover nu al contact op te nemen met Korpscheftaken en niet hiermee te wachten tot aan de afspraak verlenging.

Interne competitie 2021-2022

Nu de baan sinds 15 januari 2022 weer is geopend, worden alle verlofhouders vriendelijk doch dringend verzocht om de competitie, die 1 november 2021 van start is gegaan, snel weer op te pakken en er voor te zorgen dat men deze tijdig vóór 31 oktober 2022 heeft afgerond (minimaal 5 wedstrijden in één discipline).
Dit geldt ook voor degenen die het voornemen hebben om binnen afzienbare tijd voor de eerste maal een verlof aan te vragen. Ook zij dienen in de 12 maanden, voorafgaande aan de datum van de aanvraag, naast het minimum aantal van 18 schietbeurten ook ten minste 5x aan de interne competitie te hebben deelgenomen. Zoals bekend vallen de 5 competitiewedstrijden onder de 18 schietbeurten.

Prijsaanpassing verenigingsmunitie

In verband met de sterk gestegen munitieprijzen, vooral van de klein kaliber .22LR munitie, ziet ons bestuur zich helaas genoodzaakt om deze munitie (.22LR) met ingang van 1 februari 2022 te verhogen van 5,00 naar 7,50 euro per doosje.
De prijzen van de overige munitie kunnen vooralsnog op de huidige prijs per doosje worden gehandhaafd.

Jaarplanning 2022

Deze staat in het besloten ledendeel van de website gepubliceerd.

 

Opening zonder inschrijven

Opening zonder inschrijven

Beste schutters, leden van HSV De Helm,

Zoals in een eerdere nieuwsbrief al is aangegeven, gaan we vanaf maandag 6 september weer schieten zonder inschrijven. Ook de kantine zal vanaf dat moment weer open zijn.

We willen iedereen erop wijzen dat dit niet betekent dat alle Corona maatregelen zijn vervallen. Op de baan en in de kantine dient iedereen nog steeds anderhalve meter afstand te houden tot de andere aanwezigen. Lees verder “Opening zonder inschrijven”

Heropening kantine en schieten zonder inschrijving!

Heropening kantine en schieten zonder inschrijving!

Onlangs hebben wij als bestuur reeds aangekondig dat we zouden gaan kijken of het mogelijk is om binnenkort veilig en op een verantwoorde manier weer zoveel mogelijk terug te kunnen naar het “oude” van voor de Corona-tijd.  Hierbij natuurlijk wel de geldende veiligheidsmaatregelen in acht nemend.

In samenspraak met de coördinatoren hebben wij gezamenlijk besloten om per 6 september weer “normaal” open te gaan. Dat betekend zonder inschrijven en met het heropenen van de kantine.

De exact invulling hiervan, wordt door het bestuur samen met de coördinatoren en de commissarissen nog nader uitgewerkt en zullen binnenkort aan jullie kenbaar worden gemaakt. Dat wil zeggen dat wij alleen nog voor de komende weken, de weken van 23 en 30 augustus, moeten inschrijven. Dus na volgende week zal voor de week van 6 september en later, niet meer ingeschreven hoeven te worden.

Voor de mensen die uit voorzorg meer afstand willen bewaren en die denken dat dit met de opening van de kantine niet kan, zullen wij extra rekening houden. Voor de exacte invulling hiervan zullen wij ook hierop binnenkort terug komen.